Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

COVID-19. Ýogalýanlara tabyt ýetişmeýär, mekdep sapaklary bir aý yza süýşürilýär


Çoganlydaky gonamçylyk. Türkmenistan (arhiw suraty)

Türkmenistanda COVID-19 keseliniň görlüp-eşidilmedik derejede ýaýramagy dowam edýär. Hökümet koronawirusyň ýaýramagyny inkär etmegini dowam etdirse-de, Türkmenistandaky orta mekdeplerde sapaklar azyndan bir aý yza süýşürildi we jaýlanyş hyzmatlaryny üpjün edýän kärhanalar jaýlanyş çärelerini hem tabyt önümçiligini üpjün etmäge ýetişmeýärler.

Türkmenistanyň paýtagtynda ölüm derejesiniň ep-esli ýokarlanmagy zerarly merhumlary jaýlamak hyzmatlary üpjün edýän kärhanalar gyssagly ýagdaýda işleýärler we merhumlary jaýlamak boýunça gyssagly alyp barýan işlerinde ýetişiksiz güne galýarlar.

"Günortandan öň biz ýedi tabyt taýýarlamaly. Howdan etrapçasynda hristian däplerine görä jaýlanmaly kowidden ölen 7 adam bar" -diýip, tabyt ýasaýan kärhananyň işgäri 2-nji sentýabrda Azatlygyň habarçysyna aýtdy.

Bu wagt, 2-nji sentýabrda, Çoganly gonamçylygynda, Puşkin adyndaky rus-türkmen mekdebiniň müdiriniň jaýlanmagy üçin mazar taýýarlandy. Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä, jaýlanyş çäresi 3-nji sentýabrda geçiriler.

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda A.S. Puşkin adandaky rus-türkmen mekdebini direktory Ýelena Konstantinowna Sistsowanyň 1-nji sentýabrda aradan çykandygyny habar berdi. Ilçihananyň resmi habarynda onuň ölüminiň sebäbi görkezilmedi.

Aşgabatdaky rus-türkmen mekdebiniň okuwçylarynyň ene-atalarynyň Azatlyga aýtmagyna görä, birnäçe gün ozal mekdep direktory Ýelena Sistsowanyň we onuň bu mekdepde işlän ejesiniň koronawirus bilen keselhana ýerleşdirilendigi habar berlipdir. 1-nji sentýabrda onuň ölümi mekdep ýygnagynda yglan edilipdir. Müdiriň ejesi reanimasiýada galýar.

Bu aralykda Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmelerine görä, 2-nji sentýabrda Aşgabadyň etegindäki Çoganly gonamçylygynda jemi 60 sany gubur gazylypdyr.

Merhumlary jaýlamak hyzmatlaryny üpjün edýän kärhanalaryň işgärleriniň sözlerine görä, gyssagly ýasalýan tabytlar henizem hemmeler üçin ýeterlik däl. Tabyt ýetmezçiliginden başga-da, maddy serişdesi bolmadyk adamlar plastik paketlerde jaýlanýar.

Merhumlary jaýlamak hyzmatlaryny üpjün edýän kärhanalarda işgärler ýörite eşiklerde, ýüzi gorag bilen örtülen, elleri ellikli tabyt ýasaýarlar diýip, Azatlygyň habarçysy aýdýar.

"Jaýlanyş hyzmatlary gullugynyň başlygy çykyp, işçilere tarap öwrüldi: 'ýigitler, dowam ediň, günortanlyk naharyndan öň 7 sany tabyt taýýarlamaly, ondan soň mümkin boldugyça has köpüsini ýasamaly. Morgda jesetler köp bolansoň, bu tabytlar diňe garyndaşlary tabytlary ýasatmaga tanyşlygy bolanlar üçindir. Merhumlaryň garyndaşlary bolmasa, olar plastik paketlerde jaýlanarlar' diýdi" diýip, kärhananyň işgäri gürrüň berdi.

"Tükrmenistanyň Hronikasy" neşirine görä, soňky günlerde jaýlanyş we ýas çäreleriniň sanynyň ep-esli artmagy bu maksatlar üçin kärendesine alynýan çadyrlaryň bahasynyň ýokarlanmagyna sebäp boldy. Bir günde kärende tölegi 1400-den 1600 manata çenli ýokarlandy.

Dabaralar, toýlar we ýubileýler bu günlerde gadagan. Şeýle-de bolsa, çadyrlaryň eýeleri, tersine, hyzmatlara islegleriň azalmaýandygyny öňe sürýärler, diýip neşir belleýär.

"Türkmen.news" onlaýn neşiri bolsa, ýurtda tabytlaryň bahasynyň ýylyň dowamynda 1200-den 1500 manata çenli ýokarlandygyny we käbir maşgalalarda hatda iň ýönekeý jaýlanyş dabarasy üçin-de ýeterlik puluň ýokdugyny habar berdi.

Ýurduň hemme ýerinde koronawirus keseliniň ýaýramagy we ondan ölüm hadysalary köpeldi. Paýtagtdaky we sebitdäki hassahanalaryň köpüsi täze hassalary kabul edip bilmeýär. Köp hassalar öýde bejergi almaly bolýarlar.

Ýurtda koronawirus keseliniň bardygyny ykrar etmeýän Türkmenistanyň häkimiýetleri bolsa, karantin çäklendirmelerini girizmegi we berkitmegi dowam etdirýärler.

Berk maska režimini saklamaga berk gözegçilik edilýär. Gurluşyk materiallary, egin-eşik we awtoulag bazarlary, guş bazarlary, sanitar-tehniki we elektronika dükanlary, tikinçilik dükanlary, dellekhanalar we gözellik salonlary ýurduň köp ýerinde ýapylýar. Şeýle hem, awtoulag ýuwulýan ýerler, kafeler, naharhanalar we banket zallary ýapyk.

Ýurduň uniwersitetleri bölekleýin onlaýn okuw tertibine geçirildi. Orta mekdeplerde bilim wagtlaýynça togtadyldy.

2-nji sentýabrda Azatlygyň habarçysy birinji synpdan bäşinji synpa çenli başlangyç klas okuwçylarynyň birnäçe şäher mekdebine ýygnanandygyny we 1-nji oktýabra çenli başlangyç synplarda okuwyň bolmajakdygynyň habar berlendigini aýtdy.

Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä, oba ýerlerinde häkimiýetler adamlaryň üýşmeginiň öňüni almak üçin wagyz edýärler. Wagyz-nesihat işlerine çekilýän ýaşulular ilat bilen duşuşyk geçirýärler we köpçülik bolup ýygnanmazlyga, ýas ýerlerine barmazlyga ündeýärler we adamlara ýygnamagyň "gadagandygyny" düşündirýärler.

Bu aralykda, Türkmenistan döwlet garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny bellemäge taýýarlanýar. Resmi dabaralar mynasybetli häkimiýetler öňküsi ýaly köpçüligi ýygnamak we ýörişleri guramak däbinden el çekmeýärler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň buýrugy bilen Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli harby parad geçiriler.

Rus dilinde hem okaň

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG