Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Daşoguzda iki etrap karantine ýapyldy. Lebapda käbir çäklendirmeler gowşadylýar


Illýustrasiýa suraty
Illýustrasiýa suraty

Daşoguz welaýatynda koronawirusyň ýaýramagy has-da möwjeýär. Munuň bilen baglylykda, soňky iki hepdäniň dowamynda welaýatda iki etrap karantine ýapyldy. Aşgabat şäherinde koronawirusdan ölýänleriň köpdügine garamazdan, häkimiýetler Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda, hassahanalardaky COVID-19 näsaglaryny öýlerine iberildi. Lebapda käbir karantin çäklendirmeleri gowşadylýan mahaly, mekdeplerde we çagalar baglarynda güýçli dezinfeksiýa işleri geçirildi. Global pandemiýanyň arasynda, türkmen hökümeti şu wagta çenli öz çäginde hiç hili koronawirus hadysasyny hasaba almady.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy soňky hepdelerde Daşoguzda koronawirusa ýolugýanlaryň we ondan ölýänleriň aşa köpelmegi bilen, ençeme etrabyň we obanyň karantine ýapylandygyny aýdýar.

“Käbir obalar garymlar bilen beklendi. 10 gün çemesi ozal Nyýazow etrabyny karantine ýapdylar. Mundan ozal bolsa, Akdepe etraby karantine alyndy” diýip, ýerli ýaşaýjy 29-njy sentýabrda habarçymyza gürrüň berdi.

Aşgabatdaky habarçymyz paýtagtda hem koronawirusyň giňden ýaýramagynyň dowam edýändigini aýdyp, ölüm hadysalaryna her gün her etrapçada duş gelse bolýandygyny belleýär.

“Koronawirus bilen kesellänleriň köpüsi keselden soň trombyň üzülmegi netijesinde ölýär” diýip, efirde atlandyrylmasyzlygyny soran aşgabatly saglyk işgäri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy.

Şeýle-de, ol ýurtda 27-nji sentýabrda bellenilen Garaşsyzlyk baýramyndan bäş-alty gün öň, şäheriň keselhanalaryndan, şol sanda Niýazow adyndaky hassahanadan koronawirus näsaglaryny boşatmak barada buýruk berilendigini hem belledi.

“Orta we ýeňil derejedäki näsaglary öýlerine iberdiler. Agyr hassalary Polimekse geçirdiler, ýöne baýramçylykdan birnäçe gün öň, bu ýerdäki näsaglary hem çykardylar” diýip, saglyk işgäri aýtdy.

Bellesek, türkmen häkimiýetleri geçen ýylyň iýulynda, koronawirusyň ýurtda giňden ýaýramagynyň yzysüre, Türkiýäniň "Polimeks" kompaniýasynyň Aşgabadyň çetinde ýerleşýän öňki binasyny karantin zonasyna öwrüpdi.

Habarçymyz koronawirus testleri pozitiw netije görkezýän raýatlaryň köpüsinde keseliň hiç hili alamatlarynyň ýokdugyny hem habar berýär.

“Köp adam başga sebäplere görä lukmana ýüzlenende, test tabşyrýar we şonda wirusa ýolugandygyny bilip galýar” diýip, ýagdaýdan habarly aşgabatly bir ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy.

Bu habarlaryň arasynda, Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan talyplaryň ençemesi Garaşsyzlyk baýramyna görülen taýýarlyklar döwründe özlerinden maskalary çykarmagyň talap edilendigini gürrüň berdi.

Ýöne olar taýýarlyklaryň geçirilen ýerinden öýlerine gaýdyp barýan pursady “maska düzgünini bozandyklary” aýdylyp, talyplaryň ençemesine pul jerimesiniň salnandygyny hem aýtdylar.

Bu habarlaryň arasynda, Lebap welaýatyndaky habarçymyz Türkmenabat şäherinde käbir karantin çäklendirmeleriniň gowşadylýandygyny habar berýär.

“Türkmenabatda ýerleşýän naharhanalaryň, kafeleriň we restoranlaryň bölekleýin işlemegine rugsat berildi. Olar öz gapylaryny müşderiler üçin açyp bilmese-de, taýýarlaýan naharlaryny müşderileriň öýlerine eltip bermek esasynda işlerini dowam etdirip bilýärler” diýip, türkmenabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde 29-njy sentýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy.

Habarçymyz welaýatda pandemiýa bilen baglylykda girizilen berk karantin çäklendirmeleriniň 1-nji oktýabrdan başlap gowşadyljakdygy barada gürrüňleriň bardygyny, ýöne bu barada resmi maglumat berilmeýändigini hem habar berýär.

“Häzirki wagt hassahanalarda wirus näsaglarynyň azalandygy we 1-nji oktýabrdan başlap, olara beýleki hassalaryň hem kabul edilip başlanjakdygy aýdylýar. 1-nji sentýabrdan bäri Aşgabat-Türkmenabat aralygynda bir uçar gatnawy hereket edýär. 1-nji oktýabrdan munuň sanynyň ikä artdyryljakdygy barada gürrüňler bar” diýip, ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz aýtdy.

Global pandemiýanyň arasynda, ýurtda koronawirusyň hasaba alnandygyny boýun almaýan türkmen häkimiýetleri soňky üç aýa golaý wagtyň dowamynda berk karantin çäklendirmelerini girizdi. Ýurtda ençeme etrap, oba we hassahana karantine ýapyldy. Şeýle-de, bazarlar, dükanlar we ilata hyzmat ediş nokatlary wagtlaýyn işini bes etdi.

Bu aralykda, Lebabyň häkimiýetleri Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli okuwlar birnäçe gün ýatyrylan mahaly, Türkmenabadyň orta mekdeplerinde we çagalar baglarynda güýçli dezinfeksiýa işlerini geçirdiler.

“Bu dezinfeksiýa işleri 26-njy sentýabrda şäheriň tas ähli mekdebinde we çagalar bagynda geçirildi. Ýerler hlorly suw bilen ýuwuldy we olary üç günläp goýmak tabşyryldy. 28-nji sentýabrda mugallymlar we terbiýeçiler hlorly ýerleri arassa suw bilen ýuwdylar. Dezinfeksiýa işleriniň nobatdaky tapgyrynyň 25-nji oktýabrda geçiriljekdigi duýduryldy” diýip, lebaply bilim işgäri anonimlik şertinde beren maglumatynda mekdeplerde sapaklaryň 29-njy sentýabrda gaýtadan başlanandygyny hem aýtdy.

Azatlyk bu aýdylan ýagdaýlar barada degişli türkmen häkimiýetlerinden, şeýle-de Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugyndan goşmaça maglumat ýa-da kommentariýa alyp bilmedi.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG