Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

TDH prezidentiň okyjylary gyzyklandyrýan sowallara jogap berendigini aýdýar


TASS habar agentliginiň baş direktorynyň birinji orunbasary Mihail Gusman türkmen prezidentinden interwiýu alýar.

TDH türkmen prezidentiniň TASS habar agentliginiň soraglaryna beren jogaplaryny maglumat alyşmagyň we daşary ýurt habar serişdeleri bilen hyzmatdaşlygyň işjeň ösdürilmeginiň mysaly hökmünde häsiýetlendirdi.

Şeýle-de, bu interwiýu Türkmenistanyň alyp barýan içeri we daşary syýasatynyň daşary ýurt habar serişdesinde, iri agentlik tarapyndan "giňden wagyz edilmegi" hökmünde görkezilýär.

Gurbanguly Berdimuhamedow 1-nji oktýabrda TASS habar agentliginiň baş direktorynyň birinji orunbasary Mihail Gusmana interwiýu berdi we bu söhbet 2-nji oktýabrda çap edildi.

Gusman türkmen prezidentinden interwiýu almak üçin Aşgabada 4-nji sentýabrda hem geldi we saglyk synaglary bilen baglylykda, ýurda goýberilmän, Türkmenistanyň ýörite uçarynda yzyna ugradyldy diýip, “Turkmen.news” neşiri habar berdi.

Türkmen mediasy Berdimuhamedowyň Gusman bilen söhbetdeşligini “abraýly neşirler” bilen edilýän hyzmatdaşlyk, ýurduň "halkara maglumat giňişligine goşulyşmagy" hökmünde görkezmäge synandy.

Türkmen habar serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk edýän az sanly daşary ýurt habar agentlikleriniň biri bolan TASS, TDH-nyň ýazmagyna görä, “ýurtlaryň we halklaryň arasynda syýasy, ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça möhüm wezipäni ýerine ýetirýär”.

Şeýle-de habarda Berdimuhamedowyň rus žurnalisti bilen bolan söhbetdeşlikde rus we daşary ýurt okyjylaryny gyzyklandyrýan sowallara jogap berendigi aýdylýar. Emma Gusman türkmen liderine ynjyk görünmegi mümkin soraglaryň hiç birini bermedi.

Türkmenistan daşary ýurtlaryň habar serişdelerinde köplenç türkmen telewideniýesiniň prezident Berdimuhamedowyň işjeňlikleri hakynda taýýarlaýan sýužetleri bilen tanalýar.

XS
SM
MD
LG