Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Balkan prezidentiň saparyna taýýarlanýar, çölde emeli çopan goşy döredilýär


Balkanda arassaçylyk işlerine jemagat hojalygyna degişli edaralaryň işgärleri bilen bir hatarda, býujet işgärleri hem çekilýär. (Arhiw suraty)
Balkanda arassaçylyk işlerine jemagat hojalygyna degişli edaralaryň işgärleri bilen bir hatarda, býujet işgärleri hem çekilýär. (Arhiw suraty)

Mary we Lebap welaýatlaryndan soňra, Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň häkimiýetleri prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň sebite etjek saparyna berk taýýarlyk görýär. Welaýatyň dürli künjeginde arassaçylyk işleri geçirilýär. Bu işlere jemagat hojalygyna degişli edaralaryň işgärleri bilen bir hatarda, býujet işgärleri hem çekilýär. Bu taýýarlyklar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Balkandan habar berdi.

Habarçymyzyň döwlet edara-kärhanalarynyň işgärleriniň ençemesine salgylanyp aýtmagyna görä, döwlet baştutanynyň 10 we 12-nji ýanwar aralygynda welaýata sapar etmegine garaşylýar.

Onuň bu saparynyň çäginde beýleki ýerler bilen bir hatarda, "Bereket" suw howdanyna, Balkanabat şäheriniň çäklerindäki nebit känlerine we Garabogaz kölüniň töweregine baryp görmegine garaşylýar. Bu ýerlerde köpçülikleýin arassaçylyk işleri geçirilýär.

"Häzir müňläp balkanly býujet işgäri gumly ýerlere ýatyrlaýyn iberilýär. Olar şol ýerlerde arassaçylyk işlerini geçirýärler" diýip, efirde atlandyrylmasyzlygyny soran balkanly býujet işgäri 10-njy ýanwarda habarçymyza gürrüň berdi.

Habarçymyzyň sözlerine görä, prezidentiň Garabogaz kölüniň töwereginde çopan goşuna baryp, bir çopan bilen duşuşmagyna hem garaşylýar. Şol sebäpli bu ýerde emeli çopan goşy döredilýär. Bu ýerdäki öri meýdanlarda otlaýan mallar we itler weterinar barlagyndan geçirilýär.

"Semiz mallary saýlap, çopan roluny oýnaýan medeniýet aktýoryna repetisiýa geçirýärler" diýip, býujet işgäri aýtdy.

Berdimuhamedowyň Balkana etmegine garaşylýan sapary we oňa görülýän taýýarlyklar barada Türkmenistanyň resmi metbugatynda häzirlikçe hiç hili maglumat göze ilmeýär.

Ýöne ýatlatsak, döwlet baştutany geçen hepde, has takygy 3-4-nji ýanwarda Mary we Lebap welaýatlaryna sapar edipdi we onuň bu saparlary barada resmi metbugatda öňünden habar berilmändi.

Berdimuhamedowyň şol saparlarynyň öňüsyrasynda-da, Marynyň we Lebabyň häkimiýetleri giň gerimli arassaçylyk işlerini geçiripdiler we bu işlerde jemagat hojalygyna degişli edaralaryň işgärleri bilen bir hatarda, býujet işgärleriniň zähmet güýjünden peýdalanylypdy.

Prezident Mara we Lebaba sapar edende nebit känlerine we çopan goşlaryna hem baryp gördi. Şonda maryly çopanlar özleriniň kümelerinden we mallarynyň öri meýdanlardan kowulandygyny gürrüň berdiler.

Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Lebabyň kanun goraýjy edaralarynyň bir işgäri bolsa, prezidentiň saklanan ýerine welaýatyň goraghanasyndan ýüzlerçe towşanyň, sülgüniň we keýigiň getirilip, guma goýberilendigini we onuň aw awlamagy üçin emeli şertiň döredilendigini aýtdy.

Türkmenistanda döwlet baştutanynyň welaýatlara edýän saparynyň öň ýanynda, adatça sebitlerde giň gerimli arassaçylyk işleri geçirilýär. Döwlet baştutanynyň öňünde çykyş etjek býujet we medeniýet işgärleriniň çykyşlary we sahnalary ýörite taýýarlanyp, häkimligiň wekilleri tarapyndan tassyklanýar.

Türkmen prezidentiniň welaýatlara eden soňky we etmegine garaşylýan saparlary, ýurtda pandemiýanyň arasynda ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň, azyk gytçylygynyň we gymmatçylygynyň ýitileşen, munuň bilen bagly ilatyň güzeran eklenjiniň agyrlaşan mahaly amala aşýar.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG