Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Donetskde çaknyşyklar ýitileşýär, Russiýa Hersonda harbylarynyň sanyny artdyrýar


Ukrain prezidentiniň edarasy ruslaryň ýurduň ikinji iri şäheri Harkowa zarbalary urandygyny aýdýar

Ukrainanyň gündogaryndaky Donetsk sebitinde gazaply söweşler dowam etdirilýär. Moskwa tarapyndan goldanylýan separatistler Kiýewiň güýçlerini Bahmut we Awdiýiwka şäherlerinden yza tesdirmäge synanyşýarlar. Bu aralykda, ukrain harbylary Russiýanyň ýurduň günorta sebitlerine täze hüjümleri başlatmagynyň mümkindigini duýdurýarlar.

Rus güýçleri Ukrainanyň Zaporižýe ýadro desgasynyň golaýyndaky şäheri topa tutdular diýip, 4-nji awgustda ýerli häkim maglumat berdi. Şol bir wagtda, ukrain prezidentiniň edarasy ruslaryň ýurduň ikinji iri şäheri Harkowa zarbalary urandygyny aýdýar.

Hüjümiň dowamynda şäheriň birnäçe senagat sebitlerine zarba atyldy, şeýle-de golaýdaky Çuhuiw şäherinde rus raketasy bäş gatly ýaşaýyş jaýyna gelip urdy.

Ukrainanyň baş harby ştabynyň ýolbaşçysynyň orunbasary, general Oleksiý Hromowyň 4-nji awgustdaky sözlerine görä, ukrain güýçleri ruslaryň Donetskiň Soledar we Bahmut ugurlary boýunça hüjümlerini üstünliki yza tesdirýärler. Ol günorta şäheri Bahmut ugrundaky söweşleriň dowam etdirilýändigini hem sözüne goşdy.

Ýöne Hromow ukrain güýçleriniň Semyhirýa obasyndan we Awdiýiwkanyň günorta-gündogaryndaky pozisiýalaryndan yza çekilmeli bolandyklaryny hem belledi.

Hromow metbugat ýygnagynyň dowamynda ukrain güýçleriniň günortadaky Slowýansk şäheriniň birnäçe obasyny yzyna alandyklaryny, emma soňra golaýdaky bir şähere yza çekilmäge mejbur bolandyklaryny aýtdy.

Mundan başga-da, ol Moskwanyň Ukrainanyň gündogaryndaky Herson şäherine hüjüme geçmeginiň mümkindigini, ruslaryň bu ugur boýunça eýýäm harbylarynyň sanyny artdyryp başlandygyny nygtady.

Donetskdäki Russiýa tarapyndan goldanylýan separatistleriň liderleri Ukrainanyň Donetske uran zarbalarynyň netijesinde, azyndan bäş adamyň ölendigini we altysynyň ýaralanandygyny aýtdy.

Donetsk şäheriniň özi 2014-nji ýyldan bäri Russiýa tarapyndan goldanylýan separatistleriň gözegçiliginde bolsa-da, ukrain güýçleri Donetsk regionunyň köp sebitlerini öz kontrollygynda saklaýarlar. Bu aralykda, Russiýa öz güýçleriniň uly sebitleri eýeläp başlandygyny öňe sürýär.

Donetskiň ukrain häkiminiň maglumatyna görä, soňky 24 sagadyň dowamynda Russiýanyň Bahmut, Marynka we Şewçonka sebitlerine atan zarbalarynda parahat ilatyň arasyndan üç adam ölüpdir we bäşisi ýaralanypdyr.

Ol Donetskiň Toretsk şäherine atylan artilleriýa toplarynyň netijesinde, sekiz adamyň öldürilendigini we bäşisine şikes ýetendigini hem belledi.

BMG Zaporižýa ýadro desgasynyň golaýyna atylýan zarbalar bilen baglylykda eýýäm alada bildirdi.

Halkara Atom Energiýa Agentliginiň baş direktory Rafael Grossi desgada “mümkin bolan ähli howpsuzlyk prinsipleriniň bozulandygyny” aýtdy. Ol “bu ýagdaýlar juda çynlakaý, şeýle-de iňňän howply we howatyrly” diýip, belledi.

Britan Goranmak ministrliginiň 5-nji awgustda ýaýradan gündelik brifinginde Russiýanyň ýadro desga babatyndaky meýilleriniň aýdyň däldigi nygtalýar.

Emma onda ruslaryň çäreleriniň “desganyň adaty iş tertibine we howpsuzlygyna zeper ýetirendigine meňzeýändigi” hem bellenilip geçilýär.

Dnipropetrowskiň regional häkimi ruslaryň bu desgadan, Dnepr derýasynyň beýleki kenaryndaky Nikopol şäherine 60 raketa atandygyny aýtdy.

Walentin Rezniçenkonyň maglumatyna görä, ruslaryň hüjümi netijesinde 107 müň ilatly şäheriň 50 sany ýaşaýyş jaýyna zeper ýetdi, şeýle-de sebitde elektrik energiýasynyň üpjünçiligi kesildi.

ABŞ-nyň habar serişdelerinde Russiýanyň ýadro desgasyna hüjüm edilmejekdigi sebäpli, ol ýerden ýöriteläp zarba urýandygy baradaky harby ekspertleriň sözleri getirilýär.

ABŞ-nyň döwlet sekretary Antoni Blinken Moskwany bu desgany “ýadro galkany” hökmünde ulanmakda aýyplady.

Forum

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG