Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Täze amerikan ilçisi Aşgabada bardy


Ilçi Robert E.Patterson
Ýakynda Birleşen Ştatlaryň Kongresinde geçirilen diňlenişiklerden soň, öz kandidaturasy täze wezipä tassyklanan Robert E.Patterson Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky ilçisi wezipesini ýerine ýetirmek üçin şu gün Aşgabada bardy.

Şu gün hem Robert E.Patterson Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşdy. Duşuşykda Birleşen Ştatlaryň täze ilçisi türkmen prezidentine ynanç hatyny gowşurdy.

Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasynyň metbugat wekili Wilýam Stiwens bu wakany tassyklap, şu gün Azatlyk Radiosy bilen telefon arkaly gürrüňdeşliginde şeýle diýdi: «Biz ilçi Pattersonyň Aşgabada gelmegine örän şat. Ol özüniň ynanç hatyny şu gün Türkmenistanyň prezidentine gowşurdy. Biz jenap Patterson bilen hyzmatdaşlyk etmäge höwes bilen taýýar. Onuň ýolbaşçylygy astynda biz Türkmenistan bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyklary mundan beýläk has-da ösdüreris diýip umyt edýäris».

Robert E.Pattersonyň ilçi wezipesinde işläp başlamagy bilen, türkmen-amerikan gatnaşyklarynda nähilidir bir täzeçe çemeleşmeleriň boljakdygy ýa bolmajakdygy barada soranymyzda, Wilýam Stiwens iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklarda düýpli syýasy özgerişlikler bolar diýip garaşmaýandygyny aýtdy.

«Men özara gatnaşyklarda nähilidir bir syýasy özgerişlikler bolar diýip garaşmaýaryn. Beýleki tarapdan, ilçiniň edil häzir gelip durşy. Biz ýagdaýyň nähili boljakdygyny indi göreris. Ýöne ilçi özüniň esasy planlary barada Senatda beren hasabatynda ýörite soglara jogap berip, jikme-jik durup geçipdi» diýip, Wilýam Stiwens öz garaýşyny mälim etdi.

Robert E.Pattersonyň häzirki ilçilik wezipesine üç ýyllyk möhlet bilen bellenendigini habar berilýär.

Ilçi Pattersonyň kandidaturasy bu wezipä şu ýylyň 3-nji martynda prezident Barak Obama tarapyndan hödürlenilipdi. 2011-nji ýylyň 14-nji aprelinde bolsa onuň kandidaturasy ABŞ-nyň Senaty tarapyndan doly tassyklanyldy, 26-njy aprelde-de ol ilçilik wezipesine kasam etdi.

Robert E.Patterson mundan ozal hem ýokary derejeli hökümet we diplomatik wezipelerde işläp geldi. Hususan-da, ol 1985-nji ýylda ABŞ-nyň Döwlet departamentine işe geçenden soň ozalky SSSR-de, Merkezi we Gündogar Ýewropada, Demirgazyk Kawkazda, Orsýet Federasiýasynda we Gündogar Afrikada diplomatik wezipelerde işledi.

Soňky döwürlerde ol Keniýanyň Naýrobi şäherindäki amerikan ilçihanasynda Somaliýa meseleleri boýunça geňeşçi bolup işledi.

Mundan daşary, Robert E.Patterson Birleşen Ştatlaryň Moskwadaky ilçihanasynyň syýasy we içerki meseleler boýunça bölümine, şeýle hem ABŞ-nyň Wengriýadaky, Ukrainadaky we Ermenistandaky ilçihanalarynyň syýasy bölümlerine ýolbaşçylyk etdi.

Pensilwaniýa ştatynyň Grinburg şäherinde doglan Robert E.Patterson «Rid» kollejinde bakalawr derejesini alan. Mundan daşary, ol Kolumbiýa uniwersitininden filosofiýa we gumanitar ylymlar boýunça magistrlik derejesini hem-de ABŞ-nyň Harby-deňiz kollejindenem magistrlik derejesini alan. Ol iňlis, rus, ukrain, wenger we nemes dillerini bilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG