Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Mahym "Çagamyň gelejegi üçin Amerika gitdim"


Bir aýal maşgala bäbegi elinde tutýar.
Düýbi ABŞ-de ýerleşýän Gallup barlaglar merkeziniň 4-nji aprelde öňki Sowet döwletlerinde adamlaryň daşary ýurtlara göçüp gitmek islegleriniň sebäpleri barada ýyllyk hasabatyny çap etdi. Şol hasabatda çagasynyň gelejegi üçin ýurdy terk etmäge taýyn diýenleriň arasynda türkmenistanlylar sany boýunça birinji orny eýeläpdir.
Eýsem, Türkmenistanda ene-atalary, çagalarynyň gelejeginiň alada goýmagynyň sebäpleri näme? Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyň ABŞ-de zähmet çekýän türkmenistanly Mahym we Türkiýede işleýän Maral bilen söhbetdeş boldy. Olar bilen geçirilen interwýuny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.
XS
SM
MD
LG