Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Bugaýew: Täze resmiler "entek gögele"


Türkmensitanyň hökümet maslahatyndan bir şekil.
Türkmenistanyň döwlet metbugatynyň berýän maglumatyna görä, türkmen hökümetiniň düzümine üýtgetmeler girizildi. Birnäçe ýokary derejeli resmiler wezipesinden boşadyldy, şeýle-de täze adamlar işe bellenildi.

Türkmenistanyň gurluşyk ministri Jumageldi Baýramow wezipesinden boşadylyp, onuň ýerine Batyr Ereşow bellenildi. Şeýle-de Töre Ýagşymyradow “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň ýolbaşçysy wezipesinden boşadylyp, onuň ýerine Atadurdy Berdiniýazow bellenildi.

Ondan başga-da, prezident G.Berdimuhamedow Türkmenistanyň senagat ministri Babaniýaz Italmazowy häzirki wezipesinden aýryp, wise-premýer wezipesine belledi.

Türkmenistandan gowuşýan maglumatlarda täze wezipä bellenilen ýa-da işinden aýrylan adamlaryň il içinde kän bir tanalmaýandygy aýdylýar.

Eýsem, bu adamlar kimler? Nädip işe bellenilýär we nädip işden boşadylýar?
Azatlyk Radiosy bu soraglary publisist ýazyjy Amanmyrat Bugaýewe berdi.

XS
SM
MD
LG