Sepleriň elýeterliligi

"Kabel TW-ä her kimiň puly ýetmeýär"


Çanak antenna.

Ýakynda Aşgabadyň ençeme kiçi etrapçasynda köp gatly ýaşaýyş jaýlaryň öňündäki ýa-da ýokarsyndaky çanak antennalar aýryldy, olaryň käbirlerinde çanak antennalary aýyrmak çäresiniň heniz hem dowam edýändigi habar berilýär.

Bu çanak antennalaryň deregine ýaşaýjylar üçin tölegli kabel liniýalarynyň hödürlenýändigi aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde Aşgabadyň käbir ýaşaýjylary döwlet tarapyndan hödürlenýän bu tölegli liniýalara paýtagtlylaryň ählisiniň maddy ýagdaýynyň ýetmeýändigini belleýärler.

Şeýle ýaşaýjylardan biri özüni Galina Kuliýewna diýip tanyşdyran paýtagtyň ýaşaýjysy, ol çanak antennalary aýrylandan soň, özüniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG