Sepleriň elýeterliligi

‘Maslahata gatnaşýan ýaşulular jorabyna çenli täzelemeli’


Türkmen ýaşululary.

Şu gün, ýagny 4-nji dekabrda Aşgabadyň Maslahatlar köşgünde Ýaşulylar maslahaty geçirilýär diýip, türkmen telewidenýesinde habar berilýär. Şol bir wagtda onda gürrüňi ediljek meseleleriň jikme-jikleri barada henize çenli takyk maglumat berilmeýär.

Mälim bolşy ýaly bu maslahata ýurduň dürli welaýatdyr etraplaryndan ýaşulular gatnaşýar. Maryly ýaşuly bu maslahata gatnaşýan ýaşulularyň taýýarlyklary, olaryň almaly bolýan egin-eşikleri barada gürrüň berýär.

Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň Ýeňiş daýhan birleşiginden özüni Agajuma diýip tanyşdyran oba ýaşaýjysy bilen Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG