Sepleriň elýeterliligi

“Atly ýöriş adamlary köseýär”


Türkmenistanda 500 günlük atly ýörişe çykan atlylar geçen hepdäniň ahyrynda Aşgabatdan 230 kilometr çemesi uzaklykda ýerleşýän Derweze obasyna bardylar. Olar bu obada takmynan 4 müň çemesi adam tarapyndan garşy alyndy.

Eýse, atly ýöriş mundan ozalky baran obalarynda nähili garşylandy? Şeýle-de, bu garşy alma dabarasy obalylaryň durmuşyna nähili täsir ýetirdi?

Azatlyk Radiosy bu soraglar bilen gyzyklanyp, ýakynda Yzgant obasyna baryp gelen aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG