Sepleriň elýeterliligi

Migrant türkmenler "ildeş jenaýatçylygynyň" sebäplerini derňeýär


Stambul

Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlary öz ildeşleriniň gatnaşmagynda edilýän we türk habar serişdelerine düşýän jenaýatlaryň kanun esasynda işläp ýören ýa işlemek isleýän türkmenistanlylary hem uly alada goýýandygyny aýdýarlar.

Şeýle-de olar Türkiýede ýa başga ýurtlarda jenaýata baş goşýan watandaşlarynyň Türkmenistanda alan terbiýesi, gören göreldesi bilen baglylykda, bu hadysanyň sebäplerine, köklerine göz ýetirmäge çalyşýarlar.

«Dünýä türkmenleri» gepleşigimiziň Stambulda dörän türkmen jenaýatçy topary we bu hadysanyň sebäpleri baradaky söhbetdeşligini diňläp, sizi hem söhbete goşulmaga, pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG