Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Dünýäde kim has köp ýarag satypdyr?


Illýustrasiýa suraty

Stokgolmyň Halkara parahatçylyk barlagy instituty ýa-da gysgaça aýdylanda SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) ýarag öndürýän we harby ugurda hyzmat berýän firmalaryň 2016-njy ýylda iň esasy ýüz sanysynyň sanawymy beýan etdi.

SIPRI-niň hasabatlaryna görä, bu ýüz firma geçen ýyl umumy möçberi 374,8 milliarda barabar bolan ýarag we harby serişdeleri eksport edip, şol wagtyň özünde-de bu ugurda tehniki hyzmatlar beripdir.

Bu san 2015-nji ýyldaka garanyňda ýüzden 1,9 göterim köpelenem bolsa, aslynda SIPRI-niň 2002-nji ýylda öz hasabatlaryna başlan ýylyndan bäri geçen döwürler hasaba alnanda, ýüzden 38 göterim ýokarlanandygyny aňladýar.

Mundan owalky bäş ýylyň dowamynda, SIPRI-niň taýýarlan hasabatlarynda ýarag satuwynyň görkezijileriniň barha azalýandygy göze ilýärdi.

Birleşen Ştatlar

2016-njy ýylda ABŞ-nyň firmalarynyň ýarag satuwyndaky paýy hem has artdy.

ABŞ-nyň firmalarynyň umumy möçberi 217,2 milliard dollara barabar bolan ýarag satuwy 2016-njy ýyla görä 4 göterim ýokarlanypdyr.

Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylda ýarag satuwyndaky paýy 57,9 göterimdir.

Günbatar Ýewropa

Günbatar Ýewropanyň firmalarynyň ýarag satuwy şol owalkysy ýaly bolsa-da, onuň görnüşleri köpelipdir.

SIPRI-niň "Iň köp ýarag satan 100 firma" sanawyndaky Günbatar Ýewropanyň firmalarynyň paýyna 2016-njy ýylda 91,6 milliard dollar düşüpdir we bu 2015-nji ýyl bilen deňeşdirilende 0,2 göterim ýokarlanypdyr.

Görnüşine görä Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginden çykmak barasyndaky karary onuň ýarag satuwyna hiç hili täsirini ýetirmändir. Britaniýa 2015-nji ýyla görä 2016-njy ýylda 2 göterim köp ýarag satypdyr.

Russiýa Federasiýasy

Russiýanyň ýarag satuwy hem ýokarlanypdyr, emma onuň bady haýallapdyr.

SIPRI-niň "Iň köp ýarag satan 100 firma" sanawynda Russiýanyň firmalarynyň ýarag satuwy 2016-njy ýylda 3,8 göterim köpelip, 6 milliard dollara barabar bolupdyr.

Umuman alnanda, şol 100 firmanyň arasynda Russiýanyň firmalary 7,1 göterim paýa eýedir.

SIPRI-niň baş hünärmeni Siemon Wezemanyň aýtmagyna görä, 2016-njy ýylda başdan geçiren ykdysady kynçylyklary Russiýanyň firmalarynyň ýarag söwdasynyň badynyň haýallamagyna sebäp bolupdyr. Russiýanyň firmalarynyň aýratynlykdaky görkezijileri tapawutlanýarlar. Meselem, 5 firmada ýarag satuwy ýokarlanan bolsa, beýleki 5 firmada azalypdyr.

Russiýanyň SIPRI-niň "Iň köp ýarag satan 100 firma" sanawynda iň köp paýa eýe bolan firmasy "United Aircraft Corporation" atly firmasydyr.

Onuň ýarag söwdasy 2015-nji ýyla garanda, 2016-njy ýylda 15,6 göterim köpelipdir.

Günorta Koreýa, Ukraina we beýlekiler

Özüni barha kämilleşdirýän ýarag öndürýänleriň we onuň söwdasyny edýänleriň arasynda başky orunda Günorta Koreýa durýar.

SIPRI-niň "barha ösýän ýarag öndürijiler" toparyna esasan Braziliýa, Hindistan, Günorta Koreýa we Türkiýe ýaly ýurtlar degişlidir.

Günorta Koreýada 2015-nji ýyla görä 2016-njy ýylda ýarag söwdasy 20,6 göterim artypdyr we 8,4 milliard dollara barabar bolupdyr.

SIPRI-niň "beýleki durnukly ýarag öndürjiler" toparynda bolsa Awstraliýa, Ysraýyl, Ýaponiýa, Polşa, Singapur we Ukraina degişlidir. Ukrainanyň "UkrOboronProm" atly firmasy SIPRI-niň "Iň köp ýarag satan 100 firma" sanawynda 77-nji orunda durýar.

2016-njy ýylda bu şereketiň ýarag satuwy 25,1 köpelipdir. Bilermenler munuň Ukrainada dowam edýän durnuksyzlyk we oňa "Antonow" kysymly uçar satuwynyň goşulmagy bilen baglydygyny aýdýarlar.

Teswirleri gör (3)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG