Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

'Daşoguzda petikli telekanallary, interneti açyp berýän ussalar tussag edilýär'


Türkmenistan

Daşoguzda hususy hojalyklardaky antennalary sazlamak we daşary ýurtlaryň telekanallaryny düzüp bermek bilen meşgullanýan ussalaryň tussag edilýändigini Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy aýdýar.

"Şu günki gün daşary ýurtlaryň telekanallarynyň kodlaryny tölegli açyp berýän ussalary organ işgärleri ýygnap, tussag edip başladylar" diýip, Daşoguzdaky habarçymyz habar berdi. Onuň sözlerine görä, hususy ussalar daşary ýurtlaryň petiklenen sputnik telekanallarynyň tölegli hyzmatlaryny, şol sanda dünýäniň kino we sport telekanallaryny elýeterli bahadan açyp berýärler. Munuň ortaça bahasy aýda 15 manada durýar.

Şeýle-de, habarçymyzyň bellemegine görä, ussalar ýurtda petikli interneti, şol sanda Telegram ýaly sosial ulgamlaryny ulanmak üçin mobil telefonlaryna VPN ýükläp berýärler.

Habar berilýän bu ýagdaýy resmi çeşmelerden tassyklatmak we jikme-jik maglumatlary almak Azatlyk Radiosyna başartmady.

"Orsýetiň "Raduga" sputnigi Türkmenistana berýän signalyny 2014-nji ýylda ýatyrdy, 2017-nji ýylda Orsýetiň "Telekarta" sputnik telewideniýesiniň görkezilmegi togtadyldy. Bu ýagdaýda antennalary düzüp berýän kärhanalaryň birnäçesi öz işini togtatdy, hususy ussalar işläp başlady" diýip, Azatlygyň Daşoguzdaky habarçysy gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä, häzirki wagtda, hususan-da Daşoguzda Orsýet telekanallarynyň ençemesi işlemeýär.

Munuň öňüsyrasynda Türkmenistanyň paýtagtynda orsýet telekanallarynyň ençemesiniň görkezilmeginde bökdençlik döräpdi we bu ýagdaý üç gün dowam edipdi.

Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy merkezleşdirilen kabel telewideniýesiniň müşderilerine Orsýetiň ençeme telekanalynyň elýeterli däldigini 3-nji sentýabrda habar beripdi.

"IPTV paketine girýän "kabel telewideniýesi" diýilýän telekanallaryň ençemesi ulanyjylara elýeterli däl, şol sanda "Orsýet-24", "Zwezda" we güýmenje telekanallarynyň birnäçesi" diýip, habarçymyz 3-nji sentýabrda habar beripdi we telekanallaryň elýeterliligindäki bökdençligiň Türkmenistanyň "AşTU" we "Türkmentelekom" döwlet prowaýderleriniň ikisi tarapyndan hödürlenýän hyzmatlarynda dörändigini belläpdi.

Aşgabatda kabel telewideniýesi arkaly orsýet telekanallarynyň görkezilmegi 4-nji sentýabrda agşam dikeldilip başlandy.

Häzirki wagtda Türkmenistanda 100-e golaý daşary ýurt tele-radiokanallary döwlet tarapyndan IP TV arkaly üpjün edilýär. Şol bir wagtda-da, IP TV ýurduň welaýatlarynyň uly böleginde elýeterli däl. Hususan-da, Daşoguzyň çäginde munuň üçin zerur öý telefon liniýalarynyň ilatyň diňe 5.9 %-niň hojalyklaryna çekilendigini, şol sebäpden regionda halkyň agramly bölegine IP TV mümkinçilikleriniň elýeterli däldigini habarçylarymyz aýdýarlar.

Soňky ýyllaryň dowamynda, Türkmenistanda ilatyň özbaşdak oturdýan çanak antennalaryna garşy göreş alnyp barýar.

Tomsuň başynda häkimiýetleriň çanak antennalara garşy görýän çäreleriniň şäherlerden oba ýerlerine baryp ýetendigi mälim boldy. Ýerli häkimiýetleriň daşary ýurtlaryň telekanallaryny görmek üçin şert döredýän çanak antennalary aýyrmaga ýaşaýjylary mejbur etmek bilen bir wagtda, ilat arasynda gürrüňdeşlik geçirip, çanak antennalary gurmazlygy, mundan ozal bar bolan antennalary derhal aýyrmagy tabşyrýandygyny Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we gürrüňdeşleri habar beripdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG