Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabatda onlarça ýaşaýyş jaýyň ýumrulmagyna garaşylýar


Aşgabatda ýumrulan ýaşaýyş jaýlaryň harabalygy (arhiw suraty)

Türkmenistanyň paýtagtynda ýene-de ýaşaýyş jaýlar ýumrulýar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň aýtmagyna görä, bu gezek türkmen paýtagtynyň merkezinde ýerleşýän köp öýli we aýra duran ýaşaýyş jaýlaryň onlarçasy ýykylýar.

"Ýene-de ýykyşlyk, hut Aşgabadyň merkezinde saklanyp galan hususy jaýlar Hoja Annadurdyýew (öňki Kalinin) we 2008 nomerli (öňki Borodinskaýa) köçeleriniň ugrunda duran jaýlar. Olar prezidentiň köşgüniň we Sungat akademiýasynyň golaýynda ýerleşýär" diýip, Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 23-nji oktýabrda habar berdi.

Ýumruljak jaýlaryň biri, Aşgabat, 23-nji oktýabr, 2018
Ýumruljak jaýlaryň biri, Aşgabat, 23-nji oktýabr, 2018

Onuň sözlerine görä, umumy hasapdan bu ýerde her biri 12 öýli 8 sany ýaşaýyş jaýyň we ilat arasynda plan jaý diýlip atlandyrylýan hususy jaýyň 30 çemesiniň ýykylmagyna garaşylýar.

Göçürilýän jaýlaryň ýaşaýjylarynyň Azatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä, şäheriň häkimiýetleri bu jaýlary ýykmagy geçen ýyl Aziýa oýunlarynyň öňüsyrasynda planlaşdyrypdyr, emma soňky pursatda bu kararyny yza tesdiripdir.

"Ýaşaýjylar dokumentleri ýygnadylar, jaýlar ýylylmalydy, emma soňky pursatda ýykyşlygy anyk bolmadyk bir wagt aralyga yza tesdirdiler. Soňky aýda ýaşaýjylary Köpetdag etrabynyň häkimligine çagyryp, jaýlaryň 3-4 aýlykda ýykyljagyny habar berdiler. Emma, ýakyn günlerde olary jaýlaryň bir hepdeden ýykyljagy we olaryň özlerine jaý gözlemelidigini, sebäbi olar üçin Parahat-7 etrapçasynda niýetlenen jaýlaryň entek taýýar däldigi barada habarly etdiler" diýip, ýerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolan habarçymyz gürrüň berdi.

Ýumruljak jaýlaryň biri, Aşgabat, 23-nji oktýabr, 2018
Ýumruljak jaýlaryň biri, Aşgabat, 23-nji oktýabr, 2018

Onuň sözlerine görä, bu jaýlarda esasan pensionerler ýaşaýarlar, olaryň hatda wagtlaýyn göçere ýeri, jaýy kireý alar ýaly puly ýok.

"Zatlary näme etmeli?! Adamlar aljyraýarlar. Olary göçürmek üçin niýetlenen jaýlaryň biriniň diňe sudury bar, beýlekisinde diňe binýat. Gurluşyk alnyp barylmaýar, gurluşyk materiallary ýok. Işçiler eger gurluşyk enjamlary bolan bolsa, jaý gurluşygyny üç aýda tamamlap boljagyny aýdýarlar. Häkimlikde bolsa: "Düşüniň biz näme etmeli? Biz konwertasiýanyň ýoklugy sebäpli gurluşyk materiallary satyn alyp bilmeýäris, jaýlary bolsa ýumurmaly" diýýärler. Bellemeli ýeri, ýumruljak jaýlaryň ýerinde hiç zat gurulmaz, bu ýerde gök zonasy bolmaly" diýip, agabatdaky habarçysmyz belleýär.

Azatlyk Radiosy bu ýagdaý dogrusynda Aşgabadyň häkimiýetleri bilen habarlaşmaga we resmi maglumat almaga synanyşýar, emma bu häzirlikçe bize başartmady.

Sentýabr aýynda Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri paýtagtyň golaýynda ýerleşýän Gökdepe şäherinde 30 golaý ýaşaýyş jaýyň ýumrulandygyny we bu ýerde ýene onlarça jaýyň ýykylmagyna garaşylýandygyny, ýaşaýjylaryň zor bilen göçürilýändigini habar berlipdi.

Mundan öň Aşgabadyň Baba Jepbarow, Owezgeldi Gullyýew, Galkynyş we Saparmyrat Türkmenbaşy köçeleriniň aralygynda ýerleşýän ýaşaýyş jaýlaryň köpçülikleýin ýumrulýandygy habar berlipdi.

Tomsuň ortalarynda söhbetdeşlerimiziň aýtmagyna görä, Aşgabadyň häkimiýetleri ýumrulýan jaýlaryň ýaşaýjylaryna ýylyň aýagyna çenli täze jaý beriljegini wada beripdir, emma käbir gartaşan adamlara täze jaý berilmejegini duýduryp, olara öz çagalarynyň ýanyna göçüp gitmegi maslahat beripdir. Ýaşaýjylaryň özleri jaýlarynyň hususy eýeçiliginde bolandygyny habar beripdi.

Ozlaky ýyllaryň tejribelerine görä, Aşgabadyň ýaşaýjylary özleriniň ýaşap oturan öýleriniň ýykyljagyny birnäçe hepde ýa-da hut birnäçe gün öňýanynda bilip galýarlar.

Şäheriň häkimiýetleri ilaty diňlemekden we resmi düşündiriş bermekden köplenç ýüz öwürýärler.

Birnäçe ýylyň dowamynda Türkmenistanyň paýtagtynda we onuň töwereginde müňlerçe ýaşaýyş jaý ýykyldy.

2017-nji ýylyň ýanwar aýynda Aşgabatda il içinde "8-nji mart" ýa-da "Wosmuşka" diýlip, atlandyrylýan ýerde hususy jaýlaryň ýumrulmagy ýaşaýjylaryň arasynda protest döredipdi.

Mundan öň 2015-2016-nji ýyllarda Aşgabatda birwagtda azyndan 15 müň ýaşaýyş jaý ýumruldy. Graždan aktiwistleriniň we garaşsyz çeşmeleriň maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň paýtagtynda ýumrulýan jaýlaryň ýaşaýjylarynyň ençemesi jaýsyz galdy, köpüsine ýumrulan öýleriň ýerine kompensasiýa berilmedi.

XS
SM
MD
LG