Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen goşuny ýarawsyz raýatlary harby gulluga çekýär


Harby wekilçilik, Aşgabat (arhiw suraty)

Türkmenistanyň ýaragly güýçlerine harby gulluga saglyk taýdan ýaramaýan raýatlar alynýar. Häzirki wagtda ýurtda goşun gullugyna baharky çagyryşa taýýarlygyň çäginde gulluga alynjaklaryň medisina barlaglary alnyp barylýar.

Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, medisina komissiýalarynyň işi 23-nji ýanwarda başlanyp, onuň aprele çenli dowam etmegine garaşylýar.

Hususan-da, Lebap welaýatynda, saglyk komissiýalary ozalky ýyllardan tapawutlylykda agyr hassalygy sebäpli geçmişde harby gullukdan boşadylan raýatlaryň ençemesi babatynda goşun gullugyna ýarawly diýip netije çykarypdyr.

"Aldyrdyp otyrlar, bizi olary gözegçilikden geçirmäge mejbur edýärler. Sebäbi goşunyň hatarynda esgerler ýetmezçilik edýär" diýip, Azatlygyň habarçysy Lebap welaýatynyň harby wekilçiliginiň işgärini sitirleýär.

Azatlyk Radiosyna Türkmenabat şäherinde agyr kesellerine garamazdan, harby gulluga ýaraýar diýlip saglyk komissiýasy tarapyndan karar edilen 20 ýaşly iki adamyň ýagdaýy mälim boldy. Olaryň biri ýüregindäki, beýlekisi gözündäki hassalygy sebäpli ozalky ýyllarda harby gullukdan boşadylypdy.

Azatlyk bilen söhbetdeş bolan harby wekiliýetiň lebaply işgäri hassalaryň harby gullugyna alynmagyny özüniň oňlamaýandygyny, sebäbi olara goşunda bir zat bolaýsa özleriniň jogap bermeli bolýan halatlarynyň seýrek däldigini belledi.

Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä, häzirki wagtda goşuna alynjak esgerleriň medisina barlagyny amala aşyrmak işine hususy saglyk merkezleriniň lukmanlary hem çekilipdir.

Medisina barlaglaryndan soň harby wekilçilikler ýaşlara goşunda hasaba alnandygy hakynda ýörite resminama berýärler. Oňa laýyklykda 18 ýaşyna ýetenler islendik wagtda harby gulluga çekilip bilinýärler.

Türkmenistanda ýarawsyz raýatlaryň harby gulluga çekilmegine degişli ýagdaýlar öňem bolupdy.

“Eger adamyň kellesi, eli, aýagy we gözi ýerinde bolsa ony äkidýärler. Dogabitdi ýürek keselli we bir böwregi bolmadyklary hem çagyrýarlar. Galan zatlaryň anygyna soň, gulluga çagyryşdan soň ýetýärler. Harby wekilçiliklere prezidentiň öňünde hasabat bermek gerek. Yzýany goşuna çagyrylandan soň olary harby gullukdan boşatmak boýunça agyr proses başlanýar. Bu ene-atalar we goşuna çagyrylýanlar üçin aýylganç bir ýagdaý, “kasama çenli” ýetişmeseň, soň gullukdan boşatmak has kyn, hatda mümkin hem bolmaýar” diýip, Azatlygyň habarçysy aýtdy.

Onuň sözlerine görä, häzirki wagtda harby gullukdan wagtlaýyn boşadylýan raýatlaryň hataryna daşary ýurtlarda okaýan studentler girýär.

“Olar okuwyny gutaransoň hökmany suratda gulluga çekilýärler we bu ýurda dolanmadyklaryň köpelmeginiň esasy sebäpleriniň biri bolup durýar” diýip, Azatlygyň habarçysy aýdýar.

Türkmenistanyň ýaragly güýçlerine harby gulluga çagyryş ýylda iki gezek maý we noýabr aýlarynda amala aşyrylýar.

Türkmen goşunynyň esasy kemçilikleriniň arasynda esgerleriň harby taýýarlygynyň pes bolmagyny, azyk üpjünçiliginiň gowşaklygyny, we esgerleriň pagta ýygmak ýaly oba işlerine yzygiderli çekilmegini bellese bolýar.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.
Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy indirip bilersiňiz.
Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG