Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan ýokanç keselleriň ençemesini ýok edip, COVID-19-a gözegçiligi gowşatmaýandygyny aýdýar


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň hökümeti ýurtda täze koronawirus infeksiýasynyň öňüni almak boýunça soraglaryň "gowşamaýan gözegçilik astynda" saklanýandygyny, üstesine infeksion keselleriň ençemesiniň eýýäm ýok edilendigini yglan etdi.

5-nji maýda hökümet maslahatynda malim edilen resmi maglumatlara görä, ýurt drakunkulýoz, polimielit, malýariýa, gyzamak we garamyk ýaly keselleri ýok etmegi başarypdyr. Heläkçilikli COVID-19 keseline garşy bolsa, "ählitaraplaýyn taýýarlygy ýokary derejede" guramalaşdyrypdyr.

Türkmenistanyň ýolbaşçylary, dünýäde koronawirus ýokaşan adamlaryň sanynyň 3,5 milliona ýeten wagtynda, ýurtda COVID-19 bolmagynyň ähtimallygyny aradan aýyrýarlar, şol bir wagtda-da, BSG-nyň sosial distansiýany saklamak, üýşmeleňlerden saklanmak ýaly rekomendasiýalaryna eýermeýär we öz ilatyna medisina maskalary bilen infeksiýadan goranmaga rugsat bermeýärler.

5-maýda prezident Gurbanguly Berdimuhamedow COVID-19 keseliniň ýaýramazlygy üçin görülmeli nobatdaky çäreleri mälim etip, güýçli öýken keseliniň öňüni almak, anyklamak we bejermek üçin derman serişdeleriniň, medisina gurallarynyň, dezinfeksiýa serişdeleriniň zapaslarynyň üstüni ýetirmek, medisina işgärleriniň hünärini artdyrmak, test sistemalary satyn almak, serhet ýakasyndaky ähli barlag geçiş punktlarynda karantin zonalaryny döretmek ýaly çäreleri talap etdi. Şeýle-de, ol "koronawirus infeksiýasynyň ylmy taýdan edilýän çaklamalaryna laýyklykdaky ikinji tolkuny sebäpli" dermanlaryň we medisina gurallarynyň ätiýaçlyk zapasyny döretmäge görkezme beripdir.

Döwlet mediasy döwlet baştutanynyň ýokanç kesellere, şol sanda koronawirusa garşy çärelere degişli tabşyryklary barada yzygiderli jikme-jik habar berýärler, emma olaryň durmuşa geçirilişini beýan etmeýärler.

Ýurduň ýolbaşçylary, COVID keseliniň Türkmenistanda ýokdugyny resmi derejede yglan etmek bilen, saglygy saklaýyş wekillerine we ilatyna keseli agzamagy gadagan edýärler, hatda çagalara saglygyndan şikaýat etmäge rugsat bermän, öz ilatyny yzarlaýarlar, basyş edýärler. Şeýle-de, howply infeksiýadan goranmak üçin ýönekeý serişdesi bolam medisina maskasyny ulanmaga ýol bermeýärler.

Döwlet edaralarynda wirusa garşy dermanlar we dezinfeksiýa serişdeleri üçin yzygiderli pul toplanýar, şeýlelikde ilat hökümetiň koronawirusa garşy alyp barýan göreşini maliýeleşdirmäge mejbur edilýär. COVID-19 bilen kesellänleri anyklamak boýunça geçirilýän işlere gatnaşdyrylýan döwlet edaralarynyň işgärleri termometr ýaly zerur gurallary öz hasabyna satyn almaly bolýarlar.

Mundan daşary, türkmen hökümeti ilatyň COVID barada ygtybarly informasiýany almagyna we dünýädäki ýagdaýdan habarly bolmagyna päsgel berýärler. Aprelde, hususan-da ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň, Türkmenistandaky ilçihanasynyň hem-de Kesellere gözegçilik we öňüni almak boýunça merkeziniň websaýtlary petiklendi.

Türkmenistan geçen aýyň ortalarynda ilatyň saglygyny anyklamak boýunça çärelerine başlady. Okuw jaýlarynda we çagalar baglarynda barlaglar geçirildi. Mundan beýläk hökümet barlaglaryň ikinji tapgyryny edara-kärhanalaryň işgärleriniň arasynda geçirmegi, soňra gartaşan adamlaryň arasynda geçirmegi planlaşdyrýandygyny mälim etdi. Emma ozal geçirilen barlaglaryň netijelerini henizem köpçülige ýetirmedi

Ýaňy-ýakynda Bütindünýä saglyk guramasy Türkmenistanda COVID-19 bilen bagly ýagdaýy öwrenmek üçin ýurda öz wekillerini ibermek planyny mälim edipdi. Guramanyň Ýewropadaky regional bölüminde Azatlyk Radiosyna aýdyşlaryna görä, türkmen resmileri beýleki ýurtlardan tapawutlylykda ýurtdaky ýagdaýy görjek bolýan halkara bilermenlerine heniz çakylyk ibermändir.

Türkmenistanyň hökümetiniň COVID-19 keselini gozgan soňky maslahatyna döwlet howpsuzlygy geňeşiniň agzalary we welaýat ýolbaşçylary gatnaşdyrylypdyr. Hasabat beren saglyk ýolbaşçylary saglygy saklaýyş sistemasynyň "döwrüň talaplaryna laýyk özgerýändigini" öňe sürüp, esasy öňegidişlikleriň arasynda duzy ýodlaşdyrmak ýaly ozaldan bäri öňe sürýän çärelerini belläpdir we bu meselede ýurduň Merkezi Aziýa hem GDA regionlarynda öňde barýandygyny aýdypdyr.

Türkmen hökümeti agzan üstünliklerini subut edýän halkara sertifikatlarynyň badygyny aýratyn nygtaýar. Bu barada döwlet media serişdeleri habar berdi.

Rus dilinde hem okaň

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG