Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

BSG-niň COVID-19 boýunça missiýasy Türkmenistana barmaga synanyşýarka, BMG-niň resmileri ýurtda Welosiped gününi belleýär


BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik koordinatory Ýelena Panowa (çepde), ÝHHG-niň Türkmenistandaky merkeziniň başlygy Nataliýa Drozd, Aşgabat, 3-nji iýun, 2020

BSG-niň missiýasynyň COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdýan Türkmenistandaky ýagdaýy görmek üçin ýurda etjek bolýan sapary ahyr ylalaşylypdyr. Bu barada 4-nji iýunda Türkmenistanyň ýarymresmi "Turkmenportal" neşiri habar berýär.

Maglumata görä, Bütindünýä saglyk guramasynyň (BSG) Ýewropadaky edarasynyň başlygy Hans Klýuge missiýanyň Türkmenistana saparynyň iki hepdäniň dowamynda guramalaşdyryljagyny, zerur ylalaşyga gelnendigini we häzirki wagtda "BSG-niň işgärleriniň ýurtda ýaşamagyna degişli guramaçylyk işiniň alnyp barylýandygyny" aýdypdyr. Emma halkara bilermenleriniň ýurda etmek isleýän uzak wagtlap yza çekilen bu saparynyň anyk senesi ýene-de görkezilmedi.

BSG-niň bilermenleriniň koronawirusyň düýpden ýokdugyny aýdýan Türkmenistana saparyny ylalaşandygy baradaky habar bu ýurduň heläkçilikli keseliniň dünýä ýaýran döwründe üýşmeleňlerden gaça durmak baradaky halkara rekomendasiýalaryna garamazdan, nobatdaky baýramçylygyny köpçülik bolup bellän wagtyna gabat geldi. Türkmenistanda welosiped güni geçirilen dabaralara, ýurduň prezidenti we hökümet agzalary bilen bilelikde ýurtda ýerleşýän OBSE-niň, BMG-niň edaralarynyň ýolbaşçylary, şol sanda BSG-niň ýurt boýunça edarasynyň başlygy Paulina Karwowska gatnaşypdyr.

Türkmen telewideniýesi halkara gurmalarynyň sport geýimli wekillerini 30 metrlik welosiped ýadygärliginiň açylyş dabarasynda, sport zallarda, fitness gurallaryň fonunda, şeýle-de prezident Gurbanguly Berdimuhamedow we onuň agtygy Kerimguly bilen duşuşygyň dowamynda görkezdi. BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik koordinatory Ýelena Panowanyň, BMG-niň Merkezi Aziýa boýunça wekili Natalia Germanyň, UNISEF çagalar fondunyň edarasynyň ýolbaşçysy Kristina Weýgantyň we beýlekileriň çykyşlarynda türkmen prezidentiniň welosiped sportunyň ösüşine goşant goşandygy we onuň bilen bilelikde sport çärelerine gatnaşmak mümkinçiligi üçin minnetdarlyk ýaly sözleriň aýdylandygy türkmen döwlet mediasynda habar berildi.

Türkmenistan heläkçilikli COVID-19 keseliniň global pandemiýasy döwründe BSG-niň keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin üýşmeleňlerden saklanmak we maskalary dakynmak ýaly maslahatlaryny äsgermeýär. Tersine türkmen häkimiýetleri dünýäde global pandemiýanyň yglan edilen pursadyndan bäri köpçülikleýin çäreleriň we baýramçylyklaryň ençemesini geçirdi, olara ýurduň müňlerçe raýatyny, şol sanda çagalary we garrylary gatnaşmaga mejbur etdi.

Türkmen hökümeti ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny soňky gezek 15-nji maýda yglan etdi. Şonda raýatlaryň ýurduň içinde hereket etmegini ýene-de çäklendirdi, käbir ýaşaýyş punktlary ýapdy we tomus möwsüminde Awaza syýahat zonasynda dynç alyşy gadagan etmek planyny mälim etdi.

Emma baýramçylyklary türkmen ýolbaşçylary ýatyrmady. 26-njy maýda Gurbanguly Berdimuhamedow planlaşdyrylan baýramlaryň ählisini geçirmegi maýda tabşyrdy.

Öň Türkmenistanyň saglyk ministri bolan prezident Berdimuhamedow döwlet başyna geçeli bäri sagdyn durmuşyň wagyzçysy hökmünde çykyş edýär. Onuň inisiatiwasy boýunça ýurtda saglyk aýy döredildi. 2018-nji ýylda esaslandyrylan welosiped gününiň döredilmegi-de türkmen prezidentiniň inisiatiwasydyr. Diňe Türkmenistan tarapyndan giňden bellenýän bu sene üç ýyl biri ählihalk welosiped ýörişi bilen baýram edilýär. Gatnaşyjylaryň sürýän welosipedleri we sport geýimleri üçin ilatdan pul toplanýar.

Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdýan hem bolsalar ilat arasyndaky keselçilik statistikasyny bermeýärler. 22-nji aprelde saglyk ministri ýurtda koronawirusy anyklamak üçin 30 müň testiň bardygyny, ýene 40 müň testiň daşary ýurtlardan gelmegine garaşylýandygyny aýdypdy, emma geçirilen testler barada maglumat bermändi. Şeýle-de, türkmen häkimiýetleri halkyň saglygyny barlamak boýunça apreliň ortalarynda başlan barlar işleriniň netijelerini şu çaka çenli köpçülige milim etmedi.

BSG Türkmenistanda COVID-19 bilen bagly ýagdaýy görmek planlaryny ilkinji gezek 23-nji aprelde yglan edipdi. Şondan bäri guramanyň bilermenleri ýurda baryp bilmedi. BSG-niň Ýewropadaky edarasynda Azatlyk Radiosyna aýtmaklaryna görä, taraplar ençeme gepleşik geçiripdir, saparyň öňünde logistika kynçylygy ýaly böwetler döräpdir.

Bellemeli ýeri, missiýanyň Türkmenistana etmäge synanyşýan sapary apreliň aýagyna çenli koronawiusy ret eden Täjigistana saparyň yzýany geçirilmelidi. Täjigistana sapar dessine başa bardy, onuň öňýany täjik resmileri koronawirusyň bardygyny birden boýun aldylar. Ýurtda koronawirusy anyklamak boýunça geçirilen barlaglaryň netijesinde Täjigistan gysga wagtda Merkezi Aziýada bu keselden ýogalanlaryň sany boýunça birinji ýere çykdy.

Şu günki gün dünýäde koronawirus ýokaşan adamlaryň sany 6,5 million adamdan aşdy. Türkmenistanyň resmileri we döwlet mediasy bu ýagdaý barada öz halkyna habar bermeýär.

Rus dilinde hem okaň

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG