Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Belarusdaky protestlerde 7 türkmen studenti saklandy


Minskde belarus polisiýasy protestçileri saklaýar.

11-nji awgustda Belarusyň Daşary işler ministrligi we Içeri işler ministrligi Türkmenistana hat ýollap, onda prezidentlik saýlawlaryndan soňky protestleriň dowamynda ýedi türkmenistanly studentiň saklanandygyny habar berdiler. Bu barada “Türkmenistanyň Hronikasy” neşiri habar berýär.

Neşiriň maglumatyna görä, hat türkmen tarapyna ir sagat 09:00-da gowşupdyr, munuň yzy bilen-de diplomatlaryň we kanun goraýjy edaralaryň gatnaşmagynda elektron maslahat geçirilipdir.

Jogap hatynda türkmen tarapynyň saklanan türkmenistanlylaryň Belarusyň kanunlaryna görä jogapkärçilige çekilmegine garşy däldigi bellenilýär diýip, “Türkmenistanyň Hronikasy” neşiriniň maglumatynda aýdylýar.

Mundan başga-da, türkmen tarapy saklanan studentleriň şahsyýetleri barada doly maglumat berilmegini, olaryň ýany bilen sowuk ýaraglaryň we beýleki serişdeleriň bolup-bolmandygyny aýdyňlaşdyrylmagyny, şeýle-de olaryň okuwlaryndan çykarylmagyny sorapdyrlar.

Maglumata görä, türkmen tarapy öz raýatlarynyň dessine yzyna gaýtarylmagyny soramandyr.

Belarusda protestçiler 9-njy awgustda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň resmi netijelerine garşy çykýarlar. Şol saýlawlarda, ýurdy 26 ýyl bäri dolandyryp gelýän Aleksandr Lukaşenka ýeňiji diýlip yglan edildi.

Saýlawlardan bäri 5 müňden hem aşa adam tussag edildi.

Bu aralykda, Belarusda tussaglykdan azat edilen rus žurnalisti Semýon Pegowyň sözlerine görä, onuň oturan kamerasynda beýlekiler bilen birlikde türkmenistanlylar hem saklanypdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG