Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Lebaply kärendeçiler resmi derejede iki aý öň badalga berlen güýzlük bugdaý ekişine häzir girişdi


Illýustrasiýa suraty

Lebap welaýatynyň ençeme daýhan birleşiginde iki aý öň geçirilmeli güýzlük bugdaý ekişine hepdäniň ahyrynda badalga berildi. Türkmenistanyň resmi metbugaty ýurtda köpçülikleýin güýzlük bugdaý ekişiniň geçirilýändigi barada sentýabryň başynda habar beripdi.

Azatlyk Radiosynyň lebaply habarçysy güýzlük bugdaý ekişiniň gija galmagyny ýerlere ekiş üçin suw tutmak işleriniň giç amala aşyrylmagy, tehnika we dökün ýetmezçiligi bilen düşündirýär.

"Farap we Darganata etraplarynda, şeýle-de Galkynyş etrabynyň Kulyýew, Azatlyk, Göýnik, Ödeý hem-de Bahar daýhan birleşiklerinde güýzlük bugdaý ekişi indi başlandy. Obalarda ekiş, sürüm tehnikalary heniz hem ýetmezçilik edýär. Bar bolan tehnikalar hem dizel ýokdugy sebäpli bu işe doly gatnaşmaýar" diýip, habarçy 13-nji noýabrda beren maglumatynda aýtdy.

2-nji sentýabrda resmi metbugat Türkmenistanda, prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň beren ak patasy esasynda, köpçülikleýin güýzlük bugdaý ekişiniň başlanandygyny habar berdi.

"Şu ýyl gelip gowşan täze tehnikalar ekerançylar üçin oňat goldaw bolar. Şol tehnikalar olara ekiş möwsümini has oňaýly möhletlerde geçirmäge kömek berer. Bu bolsa bereketli hasyly almagyň girewidir" diýip, Türkmen döwlet habarlar agentliginiň (TDH) maglumatynda aýdyldy.

Ýöne Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan lebaply gallaçylaryň ençemesi resmi metbugatda aýdylanlaryň hakykaty şöhlelendirmeýändigini, ýiti tehnika ýetmezçiliginiň köpýyllyklaryň dowamynda saklanyp galýandygyny aýdýarlar.

"Hamala, sebitde güýzlük bugdaý ekişiniň başlanandygy barada döwlet telekanallaryna reportaž taýýarlamak üçin awgust aýynda çäre geçirildi. Şonda welaýatda ýok traktorlary, tehnikalary getirip, telewideniýe üçin maglumat taýýarladylar. Soň bu tehnikalar ýene ýitirim boldy" diýip, adynyň efirde aýdylmazlygyny soran galkynyşly kärendeçi habarçymyza gürrüň berdi.

Ol Lebabyň toprak, howa şertlerinde güýzlük bugdaý sentýabryň 10-dan giç ekilse, onda munuň ýeri we adamlary aldamakdan başga zat däldigini hem aýdyp, hasylyň pes boljakdygyny duýdurýar.

"Tehnika, dökün ýagdaýy häzirki ýaly bolsa, kärendeçiler güýzlük bugdaý ekişini ýanwaryň ortalarynda tamamlarlar. Ýurtda çörek we un gytçylygy dowam edýän pursady, bu ýagdaý pudaga ýene urgy bolar" diýip, ol sözüniň üstüne goşdy.

Azatlyk Radiosy bu aýdylanlar barada Lebap welaýat, Farap, Dargatana we Galkynyş etrap häkimliklerinden, şeýle-de agzalýan daýhan birleşikleriň resmilerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi.

Soňky ýyllarda Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişiniň giç amala aşyrylýandygy barada Azatlyk Radiosy ençeme gezek habar berse-de, ýurt resmileri we mediasy bu barada hiç zat agzamaýar.

Türkmen hökümeti importy azaldyp, eksportyň ornuny tutýan önümleri, şol sanda galla önümleriniň öndürilişini artdyrmagy, azyk howpsuzlygyny üpjün etmegi maksat edinýändigini tekrarlaýar. Emma muňa garamazdan, soňky iki ýyldan gowrak wagt bäri ýurt raýatlary un, çörek, kepek gytçylygy bilen ýüzbe-ýüz bolýar.

Bu ýyl Türkmenistan 690 müň gektar ýere bugdaý ekip, 2021-nji ýylda 1 million 400 müň tonna bugdaý hasylyny almagy planlaşdyrýar.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG