Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Özbek prezidentini Internetde kemsidene garşy jenaýat işi açyldy


Illýustrasiýa suraty

Özbegistanyň Jyzak welaýatynyň Bahmal etrabynyň 52 ýaşly ýaşaýjysy W.K. Özbegistanyň prezidentini kemsitmekde güman edilýär.

Jyzak welaýatynyň prokuraturasynyň beýanatynda aýdylyşyna görä, ady gysgaldylan görnüşde W.K. diýlip bellenýän adam You Tube hem-de Facebook sahypasyny döredip, wideo ýazgyda, göni efire çykypdyr.

«Öz çykyşynda ol prezidentiň ýolbaşçylygynda geçirilýän özgertmeleri köpçülige nädogry düşündirdi, prezidenti kemsitdi hem-de döwlet baştutanynyň abraýyny peseldip, şeýlelik bilen oňa töhmet atýan maglumatlary ýaýratdy» diýlip, welaýat prokuraturasynyň beýanatynda aýdylýar.

Jyzak welaýatyndaky Döwlet howpsuzlyk gullugy Bahmal etrabynyň ýaşaýjysyna garşy Özbegistanyň Jenaýat kodeksiniň 158-nji maddasynyň 3-nji bölümi bilen ("Özbegistanyň prezidentine garşy töhmet") jenaýat işini açdy.

Kazyýetde bahmally ýaşaýjynyň günäsi subut edilse, oňa 3 ýyla çenli zähmet-düzediş koloniýasyna ýa-da 2 ýyldan 5 ýyla çenli azatlyk çäklendirmesi berlip bilner ýa-da 5 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilip bilner.

Şu ýylyň mart aýynyň ahyrynda Özbegistanyň Jenaýat kodeksine düzediş girizilip, onda telekommunikasiýa ulgamlaryny ýa-da interneti ulanyp, ýurduň prezidentine töhmet atany ýa-da ony kemsideni jogapkärçilige çekmek çäresi kesgitlenildi. Bu baradaky kanuna prezident Şawkat Mirziýaýew 30-njy martda gol çekdi. Bu resminama Ýokary Mejlisiniň Kanunçylyk palatasy tarapyndan 4-nji martda kabul edildi we 12-nji martda Senat tarapyndan tassyklandy.

Jenaýat kodeksiniň 158-nji maddasynyň 3-nji bölümi ("Özbegistan Respublikasynyň Prezidentine kast etmeler") täzelenen görnüşde şeýle kesgitlenýär: «Özbegistan Respublikasynyň Prezidentini köpçülikleýin häsiýetde masgaralamak ýa-da töhmet atmak, şeýle hem metbugaty ýa-da beýleki habar beriş serişdelerini, telekommunikasiýa ulgamlaryny ýa-da dünýädäki maglumat toruny ulanmak» hereketini edene, 3 ýyla çenli zähmet-düzediş koloniýasyna ýa-da 2 ýyldan 5 ýyla çenli azatlyk çäklendirmesi berlip bilner ýa-da 5 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilip bilner.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň gizlinligini doly kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG