Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan dürli kysymdaky “Mercedes”, “BMW” we başga-da birnäçe awtoulagyň ýurda getirilmegini gadagan etdi


Illýustrasiýa suraty. "Mercedes" kysymly awtoulaglar

Türkmen häkimiýetleri Germaniýada öndürilýän “Mercedes” kysymly awtoulaglaryň ähli görnüşiniň ýurda getirilmegini gadagan etdi. Şol bir wagtyň özünde, 2017-2021-nji ýyllar aralygynda öndürilen dürli kysymdaky “BMW”, şeýle-de, “Volkswagen”, “GMC”, “Chrysler” we “Tesla” kysymly awtoulaglaryň käbir görnüşleriniň import edilmegi gadagan edildi. Bu barada turkmen.news neşiri habar berýär.

Täze düzgüne görä, iki ýyly dolan “Toyota” we “Lexus” kysymly ulaglaryň käbir görnüşleriniň importyna hem çäklendirme girizildi.

Türkmenistanyň çägine getirilmegi çäklendirilen awtoulaglaryň sanawy şeýle:

 • Ähli görnüşdäki ýeňil “Mercedes” ulaglary
 • 2017-nji ýyldan soň öndürilen ähli “BMW” kysymly ýeňil awtoulaglar
 • 2017-2021-nji ýyl aralygynda öndürilen, ýeňil:
  • “Volkswagen Caravelle”
  • “Volkswagen Touareg V6”
  • “Volkswagen Phaeton”
  • “GMC Yukon Denali, XL”
  • “Chrysler Pacifaca L”
  • “Club Car Precedent Villager 4 Electric”, elektrikli ýeňil awtoulag
  • “Tesla Model X”, elektrikli ýeňil awtoulag
 • Öndürilen senesinden iki ýyly dolmadyk, ýeňil
 • “Toyota Granvia V”
 • “Toyota Hiace” (kiçi awtobus)
 • “Toyota Sienna”
 • “Lexus ES”

Bu ulaglar Germaniýada, ABŞ-da we Ýaponiýada öndürilýän awtoulaglardyr. Türkmen metbugaty çäklendirmeleriň sebäpleri barada habar bermeýär.

Türkmen häkimiýetleri raýatlaryň awtoulag edinmegi we olaryň reňki babatynda ýyllarboýy dürli çäklendirmeleri girizip gelýär.

26-njy awgustda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Lebapda Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň bahasy 200 müň manatdan ýokary bolan awtoulaglaryň eýelerinden özleriniň aýlyk girdejileri barada deklarasiýa talap edýändigini habar berdi.

Hususan-da, 2015-nji ýyllardan bäri häkimiýetler ýurtda hereket edýän awtoulaglaryň reňkiniň ak reňke boýalmagyny talap edip gelýär. Bu talap geçen aprelde awtoulaglaryň radiator gözenekleriniň ak reňke boýalmagynyň talap edilmegine çenli baryp ýetdi.

Geçen noýabrda häkimiýetler ulaglaryň zawoddan çykarylanda goýlan bölegine degişli ýene bir çäklendiriji düzgüni güýje girizdi. Muňa laýyklykda sürüjilerden ulagyň döwlet belgisi oturdylýan ýeriniň aşaky we ýokarky böleklerini ak reňke boýatmak talap edildi.

Şol ýylyň sentýabrynda häkimiýetler Özbegistanda öndürilen “Matiz”, “Nexia” we “Damas” ýaly ulaglaryň sürülmegine gadagançylyk girizildi.

Azatlygyň çeşmeleri 2020-nji ýylyň maý aýynda Türkmenistanda raýatlara “Mercedes” we “BMW” kysymly awtoulaglary sürmegiň döwlet resmileri derejesinde gadagan edilmegine garalýandygyny habar beripdi.

Soňky girizilen gadagançylyk geçen ýylyň maýynda ulag çäklendirmeleri boýunça döwlet resmileri derejesinde geçirilen maslahatyň durmuşa geçirilendigini aňladýar.

Bu aralykda, iki ýyl mundan ozal Türkmenistan Russiýada öndürilýän “Aurus” kysymly awtoulaglary satyn almaga isleg bildirdi. Bu söwda iki ýurduň döwlet baştutanlarynyň arasynda 2019-njy ýylyň oktýabrynda maslahat edildi.

Türkmenistanda soňky gezek 2019-njy ýylyň awgustynda “Türkmen sährasy – 2019” atly halkara awtoulag sergisi geçirildi. Sergide beýleki daşary ýurt awtoulaglary bilen bir hatarda Germaniýada öndürilýän BMW we Mercedes markaly ulaglar myhmanlara görkezildi.

Bu aralykda, Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy 27-nji awgustda Farapda we Türkmenabatda “Mercedes” kysymly ähli kiçi awtobuslaryň jerime duralgalaryna alnyp gidilýändigini, “BMW” we “Mercedes” kysymly ýeňil awtoulaglaryň hereketine çäklendirme girizilýändigini habar berdi.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG