Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bir hepdäniň dowamynda Aşgabatda ikinji ýaşaýyş jaýy ot aldy


Resmi türkmen habar serişdeleri ýurtdaky heläkçilikli hadysalar, şol sanda ýaşaýyş jaýlaryndaky adam pidaly ýangynlar barada düýbünden habar bermeýärler.

Soňky birnäçe günüň dowamynda paýtagt Aşgabatda ikinji ýaşaýyş jaýy ot aldy. Bu ýagdaýlara garaşsyz turkmen.news neşiri üns çekýär.

Maglumata görä, 30-njy awgustda gije sagat 3-ler töweregi paýtagtyň 6-njy etrapçasyndaky – “Lälezar” bazarynyň we “Berkararlyk” etrap polisiýa bölüminiň golaýyndaky – 50-nji belgili jaýda ýangyn emele gelipdir. Neşiriň bu waka bilen bagly çap eden suratynda dört gatly ýaşaýyş jaýynyň üçeginiň dolulygyna oda bürelendigini synlasa bolýar.

Turkmen.news ýangyny söndürmek işlerine bäş ýangyn söndüriji ulagyň çekilendigini, şeýle-de polisiýanyň ýangynyň elektrik simlerindäki näsazlyk sebäpli ýüze çykandygyny çaklaýandygyny belleýär.

Şol bir wagtda, ýerli ýaşaýjylaryň arasynda jaýyň ýörite niýet bilen otlanan bolmagynyň mümkindigi barada gürrüňleriň edilýändigi hem bellenilýär. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä, geçen hepde gürrüňi gidýän jaýyň ýerzemini hem otlamak synanyşygy bolupdyr. Azatlyk bu maglumaty beýleki garaşsyz çeşmelere häzirlikçe ne tassyklatmagy, ne-de inkär etdirmegi başardy.

Ýangynyň netijesindäki heläkçilikli ýagdaýlar barada maglumat ýok. Paýtagtyň resmileri, şol sanda döwletiň eýeçiligindäki habar serişdeleri hem duşenbe güni ýüze çykan hadysa barada maglumat bermeýärler, şeýle-de häkimiýetler Azatlygyň bu baradaky soraglaryna jogap bermekden ýüz öwürýärler.

Bu ýangyn soňky hepdäniň dowamyndaky Aşgabadyň ýaşaýyş jaýlarynda bolan ikinji betbagtçylykdyr. 24-nji awgustda paýtagtyň 11-nji etrapçasynda, “Hudaýberdýew” we “Azatlyk” köçeleriniň çatrygynda bir köp gatly jaýyň üçeginde turan ýangynyň gara tüssesi köp adamyň ünsüni çekipdi.

Bu barada habar beren turkmen.news neşiriniň maglumatyna görä, ýangyna ýaşaýyş jaýynyň üçeginde goýlan sowadyjy blogynyň otlanmagy sebäp bolupdyr.

Garaşsyz neşirleriň ozal habar berşi ýaly, türkmen häkimiýetleri ýyllar boýy sowadyjylara garşy göreşip, olaryň jaýlaryň görküni bozmagyna ýol bermezlige çalyşýarlar. Garaşsyz neşiriň habarynda üçekde oturdylan sowadyjynyň otlanmagy sebäpli tutan ýangyndan ejir çekeniň ýokdugy aýdylýar.

Soňky aýlaryň dowamynda paýtagt bilen birlikde, ýurduň beýleki administratiw merkezlerinde hem köp otagly ýaşaýyş jaýlary ot aldy.

Azatlygyň ozal-da habar berişi ýaly, 26-njy iýulda Marynyň merkezindäki köp kwartiraly jaýda turan ýangyn netijesinde ýaralanan aýal soňy bilen hassahanada ýogalypdy. Şeýle-de 6-njy iýulda Türkmenabat şäheriniň Gagarin etrabynda ýerleşýän ýaşaýyş jaýynda partlama bolup, dört gatly binanyň iki gaty ýumrulypdy. Bu partlama netijesinde bir çaga öldi we 11 adam keselhana ýerleşdirildi. Fewralda Daşogzuň Gurbansoltan eje etrabyndaky ýaşaýyş jaýynda dörän ýangynda ýedi çaga heläk bolupdy.

Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ýurtdaky heläkçilikli hadysalar, şol sanda ýaşaýyş jaýlaryndaky uly we adam pidaly ýangynlar barada ilata düýbünden habar bermeýärler.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG