Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gara bazarda dollar ýene gymmatlady: Aşgabatda 30 manat, Türkmenbaşyda 32 manat


Illýustrasiýa suraty

Paýtagt Aşgabadyň gara bazarynda dollaryň bahasy 30 manat 40 teňňä çenli ýokarlandy. Günbatar Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde 1 dollar 32 manada çenli gymmatlady. Azatlyk Radiosynyň habarçylary walýutanyň gara bazar bahalary barada ýurduň dürli künjeklerinden habar berýärler.

Paýtagtly habarçynyň maglumatlaryna görä, Aşgabadyň gara bazarynda bir dollar 30 manatdan satyn alynýar, 30 manat 40 teňňeden satylýar.

Balkanly habarçy Türkmenbaşy şäherinde 10-njy sentýabrda dollaryň gara bazar bahasynyň 32 manada çenli ýokarlanandygyny we harytlaryň bahalarynyň gymmatlandygyny habar berdi.

Mary sebitinde gara bazaryň bahalary paýtagta ýakyn bolup, bir dollar Maryda 30 manatdan satyn alynýar, 30 manat 40 teňňeden satylýar.

Ýatlasak, hepdäniň başynda dollaryň gara bazar bahasy ýurduň dürli künjeklerinde, şol sanda Mary we Türkmenbaşy şäherlerinde 22 manada çenli aşaklady.

Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýurtda emele gelen walýutanyň gara bazarynda dollaryň bahasy eýýäm birnäçe ýyl bäri durnuksyzlygyny saklaýar.

Apreliň başlarynda dollaryň manada bolan gatnaşygy 10-11 essä çenli ýokarlandy.

Türkmenistanyň Merkezi banky dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri 3,5 manatlygynda saklaýar.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy Mary sebitinde awgustyň ahyrlarynda dollaryň 33-34 manat aralygynda bahalanandygyny, ýöne sentýabryň başlarynda onuň bahasynyň birden 22-24 manada çenli aşaklandygyny habar berdi.

Ýerli walýuta söwdagärleriniň sözlerine görä, sentýabryň başlarynda dollaryň bahasy 22 manada çenli aşaklasa-da, bu baha harytlaryň arzanlamagyna getirmedi.

“30-njy awgustdan başlap, azyk harytlarynyň, derman serişdeleriniň bahalary gymmatlap başlady. Adamlar bolýan zatlara düşünip bilmedi. Sebäbi mundan ozal, dollaryň bazar bahasy ýokarlananda azyk harytlar we derman serişdeleri gymmatlaýardy” diýip, bir walýuta söwdagäri Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gürrüň berdi.

“Emma bu gezek dollar 22 manada düşse-de, azyk harytlarynyň we dermanlaryň bahalary göterildi” diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.

Beýleki bir walýuta söwdagäriniň sözlerine görä, Maryda dollaryň gara bazar bahasy Aşgabada garaşly bolup, bahalar paýtagtdan kesgitlenýär. Dollarçylar walýutanyň gazar bazar bahasynyň awgustyň ahyrlarynda we sentýabryň başlarynda pese gaçmagyny Aşgabatdaky pese gaçyşlyk bilen düşündirýärler.

“7-nji sentýabr güni Aşgabatdan ýene habar geldi. ‘Näçe dollar ýygnan bolsaňyz, satyn alarys!’ diýdiler” diýip, maryly walýuta söwdagäri paýtagtdan jaňlaşan bir näbelli adamyň sözlerini sitirledi.

Onuň sözlerine görä, bu habaryň yz ýany Maryda dollaryň bahasy täzeden ýokarlanmaga başlady.

“7-nji sentýabr güni öýlän dollarçylar nyrhy galdyryp başladylar. 8-nji sentýabr güni dollar 30 manat 20 teňňeden satyn alyndy, 30 manat 50 teňňeden satyldy. Walýuta söwdagärleriniň dollarlary Aşgabatdan gelen näbelli adamlar tarapyndan satyn alyndy” diýip, maryly walýuta söwdagäri gürrüň berdi.

Onuň sözlerine görä, dollaryň nyrhy birden 22 manada çenli pese gaçanda ilat arasynda dollaryň 20 manada çenli pese gaçmak ähtmiallygy barada pikir döräp, köp adam ýygnan dollarlaryny gyssagly çalşypdyr.

Maryly walýuta söwdagärleri şu günler ýene Aşgabatdan “dollar gerek” diýen habarlaryň özlerine gowuşýandygyny aýdýarlar.

“Indi dollar çalyşýan adamlar seýrekleşdi. Aşgabatda bolsa ‘ýene dollar gerek’ diýip, habarlar gelýär. ‘Näçe bolsa-da, näçeden bolsa-da satyn alarys’ diýýärler. Uly summa soraýarlar” diýip, maryly walýuta söwdagäri gürrüň berdi.

Paýtagtly habarçy Aşgabadyň gara bazarynda-da şu günler dollaryň satyn alynýandygyny, ýöne satylmaýandygyny habar berýär.

“Hiç kim dollar satmaýar diýse-de bolýar. Hiç kim milli manadyň hümmetiniň durnuklylaşdyryljagyna ynanmaýar. Sebäbi hiç hili ykdysady reforma amala aşyrylmaýar. Häkimiýetler Türkmenistanda ähli zadyň gowudygyny, manadyň durnuklydygyny tutanýerlilik bilen öňe sürýärler” diýip, bir paýtagtly hünärmen Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gürrüň berdi.

Ol dollaryň resmi alyş-çalyş bahasynyň 3,5 manatlygynda saklanýandygyny ýatlatdy.

“Hamala, Türkmenistanyň raýatlary häkimiýetleriň syýasatyny goldaýarmyşyn. Bularyň ählisi ýalan, raýatlar häkimiýetleriň alyp barýan syýasatyndan örän nägile. Bu ýagdaý ykdysady we syýasy petige direýär” diýip, hünärmen sözüni jemledi.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň gizlinligini doly kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG