Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Berdimuhamedow Daşkentde Mirziýoýew bilen gepleşikleri geçirdi


Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew (sagda) türkmen kärdeşi Gurbanguly Berdimuhamedowy Daşkendiň aeroportynda garşy alýar. 4-nji oktýabr, 2021 ý.

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistana amal edýän iki günlük resmi saparynyň çäginde 5-nji oktýabrda özüniň özbek kärdeşi Şawkat Mirziýoýew bilen gepleşikleri geçirdi. Berdimuhamedow Daşkende 4-nji oktýabrda geldi, ony aeroportda prezident Mirziýoýewiň özi garşy aldy.

Özbek prezidentiniň metbugat edarasynyň maglumatyna görä, Kuksaroý rezidensiýasyndaky resmi garşy alyş dabarasyndan soň, iki goňşy ýurduň liderleri ilki dar formatda, soňra-da giňişleýin görnüşde gepleşikleri geçiripdirler.

Mirziýoýew iki ýurduň arasynda gelnen ähli ylalaşyklaryň durmuşa geçirilendigini belläp, bularyň iki ýurduň halkynyň bähbitine hyzmat edýändigini hem aýtdy. Ol bu saparyň sebit we halkara arenasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge mümkinçilik berjekdigini hem sözüne goşdy.

Berdimuhamedow iki ýurduň arasynda “ýokary derejede” gatnaşyklaryň bardygyny nygtap, soňky döwür özara hyzmatdaşlygyň dinamiki taýdan ösýändigini, şeýle-de munuň syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer pudaklarynda öz öwüşginini tapýandygyny aýtdy.

Maslahatyň dowamynda iki ýurduň serhet ýakasyndaky sebitleriň özara hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerine hem üns berildi. Ýatlatsak, 22-nji sentýabrda Lebap welaýatynyň wekiliýetçilik topary Özbegistanyň Buhara regionyna we Daşogzuň delegasiýasy demirgazykdaky goňşy döwletiň Horezm sebitine sapar edipdiler. Gepleşikleriň dowamynda prezidentler bular ýaly duşuşyklaryň dowamly geçirilmeginiň tarapynda çykyş etdiler.

Mundan başga-da, iki ýurduň arasyndaky suw-hojalygyndaky hyzmatdaşlyga uly baha berildi. Bellesek, geçen aý BMG-niň Azyk we oba hojalyk boýunça edarasy Türkmenistanda we Özbegistanda suwdan peýdalanmagyň geriminiň “aýgytly” derejä ýetendigini duýdurypdy.

Galyberse-de, taraplar sebit we halkara gün tertibindäki meseleler, şol sanda Owganystandaky ýagdaýlar boýunça hem pikir alyşdylar.

Özbek tarapynyň maglumatyna görä, soňky dört ýylyň dowamynda iki ýurduň arasyndaky özara söwda dolanyşygy üç esse ýokarlanyp, 400 million dollardan hem aşypdyr. Şu ýylyň başyndan bäri söwda dolanyşygy 25% ýokarlanypdyr.

Mirziýoýew Özbegistanda häzir 200 müňden hem aşa türkmen milletli adamyň ýaşaýandygyny aýtdy. Şol bir wagtda, Türkmenistanda ýaşaýan etniki özbekler barada maglumat berilmedi. Azatlyk Radiosy ýurduň Daşoguz we Lebap sebitlerinde ýaşaýan etniki özbekleriň pasport almakdaky kynçylyklary, işe ýerleşmekde duş bolýan meseleleri, şeýle-de özbek dilinde bilim berýän mekdepleriň we metbugatyň ýokdugy barada habar beripdi.

Mundan öň, Berdimuhamedow Özbegistana 2018-nji ýylyň aprelinde döwlet sapary bilen barypdy, şeýle-de 2019-njy ýylyň noýabrynda Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentleriniň ikinji Konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin iş saparyny amala aşyrypdy.

Türkmenistan bilen Özbegistanyň resmi diplomatiki gatnaşyklary 1993-nji ýylyň 7-nji fewralynda ýola goýuldy.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG