Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Stambulda neşe söwdasy bilen ilteşikli Türkmenistanyň bäş raýaty tussag edildi


Stambul şäheri. Illýustrasiýa suraty

Türkiýäniň Stambul şäherinde geçirilen reýdlerde neşe söwdasy bilen baglylykda Türkmenistanyň bäş raýaty tussag edildi. Bu barada türk metbugat serişdeleri 7-nji martda habar ýaýratdylar.

"Haberler.com" neşiriniň maglumatlaryna görä, Kagithane etrap polisiýa müdirliginiň işgärleri neşe maddalarynyň söwdasyny edýänlere garşy Hamidiýe sebitinde kesgitlenen iki adrese reýd gurnady.

Reýdleriň netijesinde 250 gram geroin, rugsatnamasyz saklanýan ýarag, neşe söwdasynda gazanylandygy güman edilýän 9 müň 355 türk lirasy, bir sany neşe ölçeýji terezi we bir sany mobil telefon ele salyndy.

Maglumata görä, geroin maddalary üçege asylan gitaranyň we elektrik paneliniň içinde, rugsatnamasyz ýarag bolsa towuklara we horazlara berilmeli iýmit haltasyndan tapyldy.

Reýdleriň geçirilen ýerlerinde Gahryman A., Döwlet G., Öwlýaguly Y., Çagry H. we Durmuş Y. atly Türkmenistanyň bäş raýaty tussag edildi.

"Olar "neşe ýa-da gyjyndyryjy maddalaryny öndürmekde we onuň söwdasyny etmekde" aýyplanyp, kazyýete geçirildi" diýlip, türk mediasy habar berýär.

Azatlyk Radiosy Kagithane etrap polisiýa müdirligi bilen telefon arkaly habarlaşyp, türkmen raýatlarynyň ykbaly barada goşmaça maglumat almaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzy 7-nji martda ýerli wagt bilen sagat 11:30-4:00 aralygynda eden synanyşyklary netije bermedi.

Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda, türkmenistanlylaryň eklenç gözleginde iň köp ýykgyn edýän ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkiýede türkmen migrantlarynyň ady bilen çykýan jenaýat habarlary yzygiderli çap edilýär.

Diňe soňky bir aýyň dowamynda türk metbugatynda türkmenistanlylar bilen bagly ýedi jenaýat habary çap edildi. Şolaryň üçüsi neşe maddalarynyň söwdasy bilen ilteşikli boldy.

Türkiýäniň Migrasiýa edarasynyň 3-nji martda çap eden soňky maglumatlaryna görä, bu ýurtda 125 müňden gowrak türkmenistanly kanuny esasda ýaşaýar. Ýöne synçylar Türkiýede bikanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlylaryň sanynyň bu görkezijiden has ýokarydygyna ynanýarlar.

Türkmen hökümeti we media serişdeleri ne daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň sany, ne-de olar bilen ilteşikli daşary ýurt metbugat serişdelerinde çykýan habarlar barada aç-açan çykyş edýärler.

Synçylaryň käbiriniň pikiriçe, türkmenleriň ýurduň daşynda baş goşýan jenaýatlary, bir tarapdan öz aň-düşünjeleri bilen bagly, ikinji tarapdan Türkmenistanyň içindäki ýagdaýlar, režimiň halky pulsuz, işsiz we basyşda saklamagy, soň ol ýagdaýdan çykan adamlaryň täze durmuşda özüne orun tapmazlygy bilen baglanyşykly bolup görünýär.

Beýleki tarapdan, soňky döwürde Türkiýede kyn şertlerde ýaşaýan we işleýän türkmenistanlylaryň köpüsiniň, pandemiýa aladalarynyň arasynda, işlerini ýitirip, ýurtlaryna hem dolanyp bilmän, has agyr ýagdaýlara düşýändigi we Türkmenistanyň ilçihanalaryndan hiç bir kömek ýa goldaw alyp bilmeýändigi habar berilýär.

Bu ýagdaýlar ugruny ýitiren, çykalga gözleýän köp adamyň her hili howply işlere baş goşmagyna hem getirýär diýip, Azatlyk bilen gürleşýän migrantlar aýdýar.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG