Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Polisiýa zenanlaryň dyrnaklaryny barlaýar we maska bahanasy bilen jerime salýar


Aşgabadyň etegi. 2022-nji ýylyň aprel aýy

Aşgabadyň köçelerinde we töwereklerde güýçli polisiýa gözegçiligi dowam edýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, polisiýa işgärleri düzgüni bozanlary gözlemek üçin köçelerde gözegçilik edýärler, geçip barýan adamlary we ulagly barýanlary saklaýarlar, zenanlaryň dyrnaklarynyň emeli bolup-bolmazlygyny barlaýarlar, adamlaryň ýüzlerindäki maskalar bilen bagly jerime salýarlar.

Soňky günlerde Aşgabadyň ýaşaýjylary polisiýanyň güýçli gözegçiligine şaýat bolýarlar. Polisiýanyň awtoulaglary hemme ýerde aýlanýar, düzgün bozmalary ýüze çykarýar, köçelerdäki adamlaryň dokumentlerini we daş keşbini barlaýar, köplenç jerime salýar.

"Düýn, polisiýa işgärleriniň ulagda aýlanyp, 14-15 ýaş aralygyndaky mekdep okuwçylaryna maska dakynmandygy üçin jerime salandygyny öz gözüm bilen gördüm" - diýip, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy 19-njy aprelde Azatlyk Radiosyna öz görenlerini gürrüň berdi.

Türkmenistanda maska dakynmak COVID-19 garşy çäre hökmünde hökmanydyr. Ýurtda koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýän ýurt häkimiýetleri, koronawirusa garşy berk çäklendirmelerini saklap galýarlar. Ilata pandemiýa döwründe bahasy 6 esse ýokarlanan açyk reňkli lukmançylyk maskalaryny ulanmaga rugsat berilýär.

Şol gün Aşgabadyň merkezi böleklerinde, şol sanda "Parahat" etrapçalarynda, polisiýa öýleriň golaýynda goýlan awtoulaglaryň aýrylmagyny köpçülikleýin talap etdi we jerime saldy.

"Polisiýanyň awtoulaglary ýene-de 'Parahatda' ses edýärler we öýleriň golaýynda duran awtoulaglary kowýarlar" - diýip, Azatlygyň habarçysy 19-njy aprelde habar berdi.

Şol bir wagtyň özünde, Aşgabada barýan we paýtagtdan çykýan ýollarda ýolagçy zenanlarda emeli dyrnaklaryň bolup-bolmazlygy barlanýar. 19-njy aprelde Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary şeýle barlaglar bilen bagly birnäçe ýagdaý barada habar berdiler.

Ýatlatsak, ýurtda emeli dyrnaklaryň we botoksyň gadagan edilendigi 12-nji aprelde mälim boldy. Şeýle hyzmatlary edýän salonlaryň eýelerine gadaganlygy bozan halatynda agyr jerime we 15 gün tussag edilmek barada duýduryş berlipdi. Ondan soň, saç reňklemek ýaly tas kosmetiki hyzmatlaryň gadagan edilmegi sebäpli Türkmenistanda gözellik salonlary köpçülikleýin ýapylyp başlandy.

Bu aralykda, soňky günlerde paýtagtda ösümlikleriň ösýän ýerleri häkimiýetleriň gözüne ildi. Ösümliklere ideg etmäge borçly jemagat gulluklarynyň işgärleri köplenç ähli ösümlikleri goparyp aýyrýarlar we agaçlary çapýarlar.

"Olar aldygyndan diňe bir otlary ýok etmek bilen çäklenmeýärler. 52-nji mekdebiň golaýynda ýaşaýjylar özleri gowy toprak getirip, gül gaplaryna ösümlik ekdiler, suw berdiler. Çagalar ol ýerde oýnaýardy, çagaly eneler gezelenç edýärdi, garrylar dynç alýardy. Indi ol ýerler tozap dur" - diýip, Aşgabadyň ýaşaýjysy Azatlyga gürrüň berdi.

Habarçylaryň habar berişi ýaly, şu günler dürli ösümlikler, köp ýyllyk gyrymsy agaçlar hem ýok edilýär.

"Arçabil şaýolunda haly ýaly owadan bolup, köp ýyl bäri idelip, ösüp duran arça gyrymsy agaçlary kesildi" diýip, Azatlyk Radiosynyň çeşmesi 20-nji aprelde gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä, şeýle arça ösümlikleri Arçabil şaýolundaky Mukamlar köşgüniň we täze kitaphananyň binasynyň öňünde hem bardy.

"Şeýle, ýöne has ulular owadan gyrymsy agaçlar ýoluň merkezi böleginde ýerleşýärdi" diýip, çeşme aýdýar.

Şol bir wagtyň özünde, paýtagtyň jemagat gulluklarynyň işgärleri iş şertleriniň ýaramazlaşmagyndan, talaplaryň güýçlenmeginden we dürli talaplar, hususan-da olaryň öz hasabyna satyn almaly ellikleriň we geýimleriň ýoklugy üçin jerimeleriň köpelmeginden zeýrenýärler.

Iki hepde töweregi wagt bäri Türkmenistanyň halky dürli sebitlerde görlüp-eşidilmedik gözegçilik, jerime we çäklendirmeler bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ýol hereketiniň düzgünlerini bozandygy aýdylýan adamlaryň telewizorda toba edişini görkezmek, saç bejermek we boýamak, manikýur we botoks ýaly owadanlyk hyzmatlaryny gadagan etmek, resmi nikasyz ýaşaýan jübütlere jerime töletmek ýaly ýagdaýlaryň ençemesi soňky iki hepdäniň içinde ýurtda dowam edýär.

Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylar gadgançylyklaryň we jerimeleriň artmagyny wezipeli adamlary we kanun goraýjy edaralaryň işgärlerini bikanun baýlaşdyrmak üçin usul diýip hasaplaýar.

Häkimiýetler bolup geçýän wakalar barada resmi çykyş etmeýärler, sebäplerini düşündirmeýärler. Bu ýagdaý Içeri işler ministrliginiň başlygynyň çalşylmagynyň yzýanyna gabat geldi.

Rus dilinde hem okaň

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG