Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aýna: "Biz çärelerden ýadadyk"


"Awaza" syýahatçylyk zolagynda myhmanhananyň açylyş dabarasyndan bir pursat.
Türkmenistanda “Awaza – dostluk mekany” atly IV halkara festiwaly başlandy. Resmi maglumata görä, festiwala dünýäniň 12 ýurdundan çagalaryň 500-e golaýy gelipdir. Şeýle-de ýurduň welaýatlaryndan 200-den gowrak çagalaryň hem getirilendigi aýdylýar.

Şol bir wagtda, ýerli ýaşaýjylar şeýle festiwallara we çärelere tomaşa etjek adamlaryň mejbury ýagdaýda gatnaşdyrylýandygyny hem belleýärler. Habarçymyz Döwlet Baýhan bu barada Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjysy Aýna bilen ýörite söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG