Sepleriň elýeterliligi

'Bezeg rolundaky' halk maslahaty


Türkmen ýaşululary

Türkmenistanda halk maslahatlarynyň welaýat, etrap, şäher wekillerini saýlamak boýunça jemgyýetçilik çäreleri geçirilýär, saýlawa gatnaşjak dalaşgärler hödürlenýär.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanda S.Nyýazowyň ýurdy dolandyran ýyllarynda ýokary kanun çykaryjy organ bolan Halk maslahaty 2008-nji ýylda ýatyrylypdy.

Eýsem welýatlarda, etraplarda, şäherlerde saklanyp galan halk maslahatynyň we onuň agzalarynyň türkmen jemgyýetinde nähili roly bar?

Azatlyk radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, Aşgabatda ýaşaýan ýerli synçy, syýasy aktiwist Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG