Sepleriň elýeterliligi

“Öýsüzler agyr gyşa garaşýar”


Türkmenistanda öýsüzlere agyr gyşyň garaşýandygy aýdylýar.

Türkmenistanyň resmileri ýurtda öýsüz-güzarsyz ýaşaýan raýatlaryň sany barada maglumat bermeýärler, bu barada resmi statistika hem duş gelinmeýär. Şol bir wagtyň özünde ýurtda öýsüz-güzarsyz raýatlaryň galmagy üçin niýetlenen ýaşaýyş jaýlaryň bolup-bolmandygy ýa-da olaryň döredilýändigi barada hem resmi maglumat ýok.

Emma ýurtdan gelip gowuşýan maglumatlara görä, gyş paslynyň häzirki sowuk günlerinde ýurtda öýsüz-güzarsyz ýaşaýan raýatlaryň sanynyň az däldigi aýdylýar. Olaryň käbirleri barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýew taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG