Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Astrahanda gurlan mekdebiň açylşy Türkmenistana mahsus çäreler bilen tapawutlandy


Baýramçylyk çäresinde, Türkmenistan (illýustrasiýa)

Orsýetiň Astrahan regionynda Türkmenistan tarapyndan gurlan mekdep açyldy. 18-nji maýda Powolžýe etrabynda türkmenleriň ýaşaýan Funtowo obasynda dabaraly ýagdaýda açylan mekdep Türkmenistanyň prezidentiniň sowgadydyr, bu barada mekdebiň binasynda ýerleşdirilen ýazgy habar berýär.

Читайте также на русском

Azatlyk Radiosynyň Astrahandaky habarçysynyň maglumatyna görä, Orsýetiň we Türkmenistanyň ýokary derejeli resmileriniň gatnaşmagynda geçirilen açylyş dabarasy, Türkmenistanda adata öwrülen formatda, ýagny türkmen studentleriniň köpçülikleýin gatnaşdyrylmagynda guramalaşdyrylypdyr we Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna alkyş aýdylyp, çeper höwesjeňleriň aýdym-sazly çykyşlary ýerine ýetirilipdir.

​“Studentler sapaklardan boşadyldy. Ilçihana studentleriň çärä gatnaşmagyny guramalaşdyrdy we dekanat mundan habarlydy” diýip, Azatlygyň Astrahan regionyndaky habarçysy aýtdy.

Studentleriň sözlerine görä, gatnaşyjylary olaryň daşky görnüşine degişli käbir talaplaryň esasynda saýlap-seçipdirler.

“Gatnaşyjylaryň uly bölegi birinji we taýýarlyk kurslarynyň okuwçylarydy. Olar bilen berk gürleşdiler we gyzlaryň hökman uzyn gyzyl köýnekli hem tahýaly, oglanlaryň bolsa kostýumly barmagyny talap etdiler. Emma gatnaşmak islänleriň ählisini almadylar, olarda milli geýimleriň bolmandygy sebäpli” diýip, çäräniň käbir gatnaşyjylary bilen söhbetdeş bolan habarçymyz gürrüň berdi.

Türkmenistanyň resmi mediasy prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň inisiatiwasy boýunça “Senagatçylar we telekeçiler bileleşiginiň” güýji bilen gurlan bu mekdebiň ýerli ilat tarapyndan yhlas bilen kabul edilendigi belledi we obanyň öz mekdebi bolmansoň ýaşaýjylaryň çagalaryny goňşy obalara gatnatmaly bolandygyny habar berdi.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy, ençeme türkmen maşgalasynyň ýaşaýan bu obanyň öz mekdebiniň sandan çykandygyny aýtdy: “Mundan öň Funtowo obasynyň mekdebi ulanmak üçin howply ýagdaýdady we çagalar okamak üçin başga mekdebe gatnamaly bolýardy. Funtowoda köp türkmen ýaşaýar ”.

190 çaga üçin niýetlenen täze mekdep umumy orta bilim berýän edaradyr. Orsýetiň MK.ru neşriniň maglumatyna görä, munuň bilen bilelikde, Türkmenistan tarapyndan sowgat berlen we Magtymgulynyň ady dakylan bu mekdepde türkmen diliniň öwredilmegi göz öňünde tutulýar.

Emma Azatlyk Radiosynyň regiondaky çeşmeleri häzirki wagtda mekdepde türkmen dili mugallymynyň ýokdugyny aýdýarlar.

“Türkmen dili barada aýdylanda, olaryň okatmak üçin bilermeni entek ýok, ýogsa-da olar türkmen dilini öwrenmek üçin ýörite otag açypdyr” diýip, Azatlygyň habarçysy aýtdy.

Resmi medianyň maglumatyna görä, Astrahandaky mekdebiň açylyş dabarasy Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň gününe gabatlanyp, ýurduň içinde hem daşynda gurnalan resmi çäreleriň çäginde amala aşyrylypdyr.

Bellemeli ýeri, Türkmenistanyň ýaňy-ýakynda döwlet baýramçylyklaryny üýtgetmeginiň netijesinde kesgitlenen bu resmi sene şu ýyl ilkinji gezek bellenýär. Mundan öň 18-nji maýda 1990-njy ýyllardan bäri Konstitusiýa güni bilen bilelikde Magtymgulynyň şygryýet güni bellenýärdi.

2009-njy ýylda Astrahanda türkmen klasigi Magtymgulynyň ýadygärligi hem dikilipdi.

Astrahan regiony türkmenleriň Orsýetde köpçülik bolup ýaşaýan regionlarynyň biridir. Türkmenler esasan Funtowo, Atal, Ýaksatowo, Wahitowo ýaly obalarda ýaşaýarlar. Türkmenleriň regiondaky sany, 2002-nji we 2010-njy ýyllara degişli käbir maglumatlarda 2154 we 1802 adam töwereginde görkezilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG