Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen tebipleri prezidentiň 'Derman ösümlikleri' kitabyndan peýdalanýar


Öz awtorlygynda 50-den gowrak kitaby çap etdiren prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň döredijiligi, şol sanda "Türkmenistanyň derman ösümlikleri" atly kitaby resmi derejede mahabatlandyrylýar.   

Türkmenistanda dowam edýän derman gytçylygynyň we medisina hyzmatlarynyň gymmatlamagynyň döwründe ýurduň ilaty, aýratynam oba ýaşaýjylary tebiplere köp ýüz tutýarlar. Bu barada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary aýdýarlar.

"Bize myhmançylyga gelen tanşymyz adamlaryň köpçülikleýin lukmanlara, keselhanalara barman, tebiplere we köplenç şarlatan aldawçylara ýüzlenýändigini gürrüň berdi" - diýip, Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 11-nji iýulda habar berdi.

Munuň bilen bir wagtda-da, habarçylarymyzyň sözlerine görä, tebipleriň arasynda prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň "Türkmenistanyň derman ösümlikleri" atly kitabyny gollanma hökmünde ulanýanlar hem duş gelýär.

"Şeýle tebipleriň birinde Berdimuhamedowyň derman ösümlikleri baradaky kitabynyň konspekt depderçesini gördüler. Sowal, näme üçin?!" diýip, Azatlygyň habarçysy şaýatlara salgylanyp, habar berýär.

G.Berdimuhamedowyň "Türkmenistanyň derman ösümlikleri" kitaby ukrain dilinde
G.Berdimuhamedowyň "Türkmenistanyň derman ösümlikleri" kitaby ukrain dilinde

Tebipleriň ýurt baştutanynyň döredijiligine ýüzlenip başlamagynyň sebäpleri nämälim galýar.

Döwlet başyndaky 12 ýylynyň dowamynda öz awtorlygynda 50-den gowrak kitaby çap etdiren prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň döredijiligi, şol sanda "Türkmenistanyň derman ösümlikleri" atly kitaby ýurtda resmi derejede mahabatlandyrylýar. Kitaplar dünýäniň dürli dillerinde çap edilýär.

Prezidentiň "Türkmenistanyň derman ösümlikleri" atly kitabyny ýurduň resmi medisinasy hem ulanýar.

2018-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman senagaty ministrligi raýatlara döwlet baştutany Gurbanguly Berdimuhamedowyň awtorlygynda çap bolan “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabynda görkezilen çaýlary dermana derek içmegi maslahat berdi.

Häzirki wagtda Aşgabadyň dermanhanalarynda gytalan dermanlara derek ösümlikleriň suwy we şiresi hödürlenýär.

​Üstesine, Türkmenistanyň milli goşunynda esgerler prezidentiň "Türkmenistanyň derman ösümlikleri" atly kitabyndaky reseptler boýunça ösümliklerden däri taýýarlaýarlar. Bu barada 11-nji ýanwarda TDH döwlet habar agentligi habar berdi.

Türkmenistanda ilatyň tebiplere ýüz tutmagy baradaky habarlar ýurtda medisina hyzmatlarynyň we dermanlaryň gymmatlan, derman gytçylygynyň güýçlenen döwrüne gabat geldi.

Şol bir wagtda-da, tebipler, palçylar ýurt häkimiýetleriniň gözegçiliginde saklanýarlar.

Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň beren maglumatlaryna görä, polisiýa we howpsuzlyk edaralarynyň işgärleri ýerli tebipler we palçylar bilen gürrüňdeşlik geçirýärler we olardan işini bes etmegi talap edýärler. Şeýle-de, öýlerde sünnet etmek gadagan edilipdi.

2016-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistanda güýje giren "Reklama baradaky" kanuna laýyklykda, käbir harytlaryň we hyzmatlaryň reklamasy bilen bir hatarda, "gipnotizýorlaryň (gözbagçylaryň), tebipleriň (şypa berijileriň), ekstrasensleriň, palçylaryň, astrologlaryň, jadygöýleriň hyzmatlaryny mahabatlandyrmak gadagan edildi.

Munuň bilen bir wagtda-da, synçylar Türkmenistanda il içinde tebipleriň we palçylaryň meşhurlygynyň esasy sebäpleriniň arasynda ilatyň resmi medisina bolan ynamynyň gowşamagyny we medisina hyzmatlarynyň elýeterliliginiň peselmegini öňe sürýärler.

Rus dilinde okaň

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin indirip bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG