Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

BRI: Türkmenistanyň ilaty ‘aşa suw stressinden' ejir çekýär


Aşgabadyň ýaşaýyş jaýlarynyň birinden akýan suw.
Aşgabadyň ýaşaýyş jaýlarynyň birinden akýan suw.

Dünýäniň 17 döwletinde, şol sanda Türkmenistanda hem ýaşaýanlar çenden aşa suw stressinden ejir çekip, bu ýurtlarda suw üpjünçiliginiň ýagdaýy tas “nola” deň bolup, uzakly günüň dowamynda kranlardan suw akdyrylmaýar diýip, Bütindünýä Resurslar Institutynyň (BRI) sişenbe güni ýaýradan hasabatynda aýdylýar.

Akweduk Suw Riskiniň Atlasy hasabatynda ýurtlaryň ýüzbe-ýüz bolýan suw stressleri, gurakçylyk ähtimallyklary we derýalaryň hanasyndan çykmak mümkinçilikleri seljerilýär.

Mundan has köp ejir çekýän dünýäniň 17 döwletinde, şol sanda Türkmenistanda hem “oba-hojalyk we senagat pudaklary, şeýle-de munisipalitetler her ýylda elýeterli suwuň 80% töweregini harçlaýarlar” diýip, Bütindünýä Resurlar Instituty belleýär.

“Suw stressi ýaly uly krizis barada hiç kim gürrüň etmeýär. Munuň netijeleri azyk ýetmezçiligi, konflikt we migrasiýa, şeýle-de maliýe durnuksyzlygy ýaly ýagdaýlary öz içine alýar” diýip, Bütindünýä Resurslar Institutynyň ýolbaşçysy Andrew Steer belledi.

Hasabatda suw stressinden has köp ejir çekýän 17 ýurduň arasynda Türkmenistandan başga-da: Katar, Ysraýyl, Liwan, Eýran, Iordaniýa, Liwiýa, Küweýt, Saud Arabystany, Eritrea, Birleşen Arap Emirlikleri, San Marino, Bahreýn, Hindistan, Pakistan, Oman we Bostawana hem agzalýar.

Ýeri gelende bellesek, hasabatda Türkmenistan umumy 164 ýurtdan ybarat sanawda 16-njy orunda ýerleşdirildi.

Galyberse-de, Azatlyk Radiosy ýurduň dürli pudaklaryndaky suw ýetmezçilikleri barada dowamly maglumatlary berip gelýär.

Şol bir wagtda türkmen resmileri ýurtdaky suw ýetmezçiligi, Garagum derýasynyň we beýleki iri suw desgalarynyň netijeli ulanylmaýandygy, ýerleriň şorladylmagynyň dowam edýändigi, zeýkeşleriň gazylmaýandygy, pagtaçylykda we beýleki oba hojalyk işlerinde onlarça ýyllap ulanylan mejbury zähmetiň adamlary daşary ýurtlardan iş gözlemäge iterýändigi barada ýerli synçylaryň we bilermenleriň aýdýan delillerini agzaman, daýhançylyk, önüm öndürmek üçin ähli şertleriň döredilendigi baradaky sözlerini tekrarlaýarlar.

XS
SM
MD
LG