Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabadyň ýaşaýyş-jemagat gullugynyň müdiriniň sürüjisi gynamalardan öldi


Ýaşaýyş we jemagat hyzmatlary edarasynyň müdiriniň sürüjisi şaýat hökmünde işe çekildi we bir gün soň onuň jesedi polisiýa tarapyndan garyndaşlaryna gaýtaryldy (illýustrasiýa suraty)

Aşgabat şäheriniň ýaşaýyş jaý we jemagat hyzmatlarynyň ýolbaşçysy Haknazar Gurbanowyň sürüjisiniň gynamalar sebäpli ölen bolmagy mümkin. Bu barada paýtagtyň etraplarynyň biriniň ýaşaýyş jaý we jemagat hyzmatlarynyň jogapkär işgäri Azatlyk Radiosyna aýtdy. Azatlygyň söhbetdeşi sürüjiniň adyny agzamakdan saklandy, ýöne onuň 32 ýaşyndadygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, polisiýa sürüjini şaýat hökmünde çagyrypdyr we onuň soraga çekilmeginden bir gün soň garyndaşlary onuň jesedini morgdan almaly bolupdyr.

Şäheriň jaý we jemagat hyzmatlarynyň başlygynyň tussag edilendigi we onuň sürüjisiniň ölendigi barada "Türkmenistanyň Hronikasy" ilkinji bolup habar berdi. Neşiriň habaryna görä, sürüji sorag edilenden soň ölüpdir.

Azatlyk Radiosy, 20-nji iýulda ýaşaýyş jaý we jemagat hyzmatlarynyň müdiriniň sürüjisiniň ölümi barada maglumat aldy. Emma maglumatlar diňe bir çeşmeden gelendigi sebäpli ony çap etmezlik kararyna geldi.

Azatlyk bilen adynyň aýdylmazlygy şertli gürleşen etrap ýaşaýyş jaý we jemagat hyzmatlarynyň jogapkär işgäriniň sözlerine görä, Aşgabadyň baş jemagat wekili 8-nji iýulda tussag edilipdir we iki günden soň onuň sürüjisi şaýat hökmünde soraga çagyrylypdyr.

“Jemagat işgärleri tarapyndan ady Nazar Gurbanowiç diýlip tutulýan Haknazar Gurbanow 8-nji iýulda tussag edildi. Ol Lebap welaýatyndan. Tussag edilmeginiň sebäbi, esasanam, köpçülikleýin ýaşaýyş jaý we jemagat hyzmatlaryndan býujet serişdeleriniň ogurlanmagydy. 10-njy iýulda irden onuň sürüjisini sorag etmek üçin çagyrdylar. Şonuň üçin garyndaşlary oňa hiç zat bolmajakdygyna arkaýyn boldular. Emma ertesi gün agşam garyndaşlary şäher morgyna çagyryldy we olara ýigidiň jesedi gowşuryldy. Ol 32 ýaşlaryndady. Ony görenleriň aýdyşy ýaly, bedeninde köp sanly ýaralar bardy. Ökjeleri gandan gap-garady. Barmaklary gana boýalyp, käbir dyrnaklary ýokdy"-diýip, ýaşaýyş jaý we jemagat hyzmatlarynyň işgäri aýdýar.

“Turkmen.news” neşiri hem ýigidiň bedenindäki ýaralar barada habar berýär. Neşir bu adamyň köçede öli tapylandygyny habar berip, garyndaşlaryna salgylanýar.

“Merhumy ýuwan molla sürüjiniň ähli elleriniň gökdügini gördi. Çeşmeler bu adamyň gynalandygyny we ölenden soň ony köçä taşlandyklaryny habar berýär. Ol ýerden ol morga äkidildi we diňe şondan soň garyndaşlaryna jaň edildi"- diýip, Turkmen.news habar berýär. Neşiriň maglumatyna görä, bu adam 35 ýaşyndady.

"Türkmenistanyň Hronikasy" we Turkmen.news media serişdeleri merhumyň adyny görkezmeýär.

Neşirleriň ikisi-de paýtagtyň ýaşaýyş jaý we jemgyýetçilik hyzmatlarynyň ýolbaşçysynyň tussag edilmeginiň premýer-ministriň orunbasary Şamuhammet Durdylyýewiň işinden aýrylmagy bilen baglanyşyklydygyny, Haknazar Gurbanowyň hem onuň howandarlygyndan peýdalanandygyny ýazýar.

Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýaşaýyş jaý we jemagat hyzmatlarynyň wekili iki resminiň arasynda iýun aýynda konfliktiň ýüze çykandygyny öňe sürdi.

“Durdylyýew Aşgabat şäheriniň ýaşaýyş jaý we jemgyýetçilik hyzmatlarynda ýüze çykýan kynçylyklardan, esasanam jaýlarda suw ýetmezçiliginden, suw üpjünçilik ulgamynda yzygiderli betbagtçylyklardan nägile boldy. Aýratynam bu meseleleriň garaşsyz metbugat tarapyndan berilýändigine gaharlandy. Azatlykda yzygiderli ýüze çykýan suw meselesi baradaky negatiw habarlar sebäpli Serdar Berdimuhamedowyň Durdylyýewiň üstünden düşendigi barada maglumatlar bar. Durdylyýew hem öz gezeginde Gurbanowdan ýagdaýy düzetmegini isledi we oňa jenaýat jogapkärçiligi bilen haýbat atdy. Gurbanow ýüze çykan problemalarda ýeke-täk jogapkär däldigini, bir zat bar bolsa bilelikde kazyýete gitjekdigini aýtdy "-diýip, paýtagtyň etraplarynyň biriniň ýaşaýyş jaý we jemagat hyzmatlarynyň jogapkär işgäri aýdýar.

Garaşsyz metbugat Aşgabatdaky ýaşaýyş jaý pudagyndaky meseleler barada yzygiderli habar berýär. Esasanam soňky aýlarda Türkmenistanyň paýtagtyndaky ýaşaýyş jaýlarynda agyz suwunyň ýiti ýetmezçiligi ýüze çykdy. Kwartiralara suw diňe günde birnäçe sagat berilýär.

Türkmenistanyň kanun goraýjy we jeza beriş edaralarynda gynamalar bilen bagly ýagdaýlar yzygiderli ýüze çykýar. Azatlyk ozal derňew astyndaky adamlaryň gynamalar sebäpli ölendigi barada birnäçe habar berdi.

Rus dilinde hem okaň

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.https://rus.azathabar.com/a/31379313.html

XS
SM
MD
LG