Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Baýramalyda wirus bilen keselleýän mekdep mugallymlary görnetin köpelýär


Illýustrasiýa suraty
Illýustrasiýa suraty

Türkmenistanda koronawirus hadysalary möwjeýän mahaly, Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynda wirus bilen keselleýän mekdep mugallymlary görnetin köpelýär. Bu ýagdaý orta mekdeplerde okuwçylaryň gündelik sapaklarynyň ýarysyny mugallymsyz synplarda, boş geçirmegine getirýär. Bu ýagdaýlaryň jikme-jikleri barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Marydan maglumat berýär.

"Şu günler etrabyň mekdeplerinde köp mugallym koronawirus bilen keselläp, işe çykmaýar. Şol sebäpli alty sapak geçmeli okuwçylaryň adatça üç sapagy mugallymlar tarapyndan okadylýar. Galan üç sapagy okuwçylar boş oturyp geçirýärler" diýip, 4-nji mekdebiň bir bilim işgäri anonimlik şertinde 1-nji oktýabrda habarçymyza gürrüň berdi.

Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan mekdep okuwçylarynyň ene-atalary COVID-19 keseliniň möwjeýän wagtynda çagalaryny mekdebe ibermekden gorkýandyklaryny aýdýarlar.

"Çagalar 2 metr aralygy saklamaýarlar. Mugallym bolmasa, çagalar biri-birleri bilen ýakyn aralykda jem bolup oturýarlar. Bu olaryň biri-birine wirus ýokuşdyrmak ähtimallygyny güýçlendirýär. Galyberse-de, çagalar biri-biri bilen uruşsa-da, olaryň halyndan habar almana mugallym ýok" diýip, efirde atlandyrylmasyzlygyny soran baýramalyly ene-atalaryň biri 1-nji oktýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy.

Onuň sözlerine görä, ene-atalaryň ençemesi okuwçylaryň mugallymlar bilen geçýän sapaklary gutarandan soňra, olary dessine öýlerine goýbermegi haýyş edip, mekdep ýolbaşçylaryna ýüzlenýärler.

Ýöne mekdep ýolbaşçylary ene-atalaryň bu haýyşyny ret edýärler. Olar munuň sebäplerini "mekdeplerde mugallymlaryň ýokdugyny bildirmän, okuw güni tamamlanýança, okuwçylaryň synplarda oturmalydygy" barada özlerine ýörite görkezmäniň berilendigi bilen düşündirýärler.

Türkmen häkimiýetleri global pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronawirusyň ýeke ýagdaýynyň-da hasaba alnandygyny boýun almaýarlar. Şeýlelikde, ýurtda koronawirus bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň resmi statistikasyny, ýurduň beýleki pudaklarynda bolşy ýaly, anyklamak hem başartmaýar.

Şeýle-de, degişli häkimiýetler Azatlygyň ýurtda COVID-19-yň giňden ýaýramagy, munuň raýatlaryň işine we okuwyna nähili täsir ýetirýändigi baradaky soraglaryna hem hiç bir düşündiriş bermeýärler.

Ýatlatsak, ýurt resmileri, wirus hadysalarynyň möwjemeginiň arasynda, orta mekdeplerde okuwlary ilkibada çäklendirdiler. Ýöne soňra, aradan birnäçe gün geçensoň, bu çäklendirmeleri goýbolsun etdiler.

1-nji sentýabrda ýurduň orta mekdeplerinde 1-5-nji synp okuwçylar üçin sapaklar başlan bolsa, 6-11-nji synplar üçin okuw prosesi bir aý yza süýşürilipdi. Ýöne soňra 6-njy sentýabrda 6-11-nji synp okuwçylar üçin sapaklar garaşylmadyk ýagdaýda täzeden başlandy.

Bu habarlaryň arasynda, paýtagtyň käbir mekdeplerinde bilim işgärleriniň, şol sanda mugallymlaryň koronawirusdan ýogalandygy barada Azatlyga maglumatlar hem gelip gowuşdy.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG