Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Maryda ýene tozanly ýel turdy


Illýustrasiýa suraty

Şenbe güni, 5-nji fewralda Mary welaýatynda tozanly ýel turdy. Uzakly gün dowam eden şemal howanyň düzüminde tozan emele getirdi. Bu sebäpli ýaşaýjylar 150-200 metr aralygy görmekde kynçylyk çekdiler. Azatlyk Radiosynyň sebitdäki habarçysy ýeliň günüň ikinji ýarymynda has-da güýçlenendigini we hamana, asmandan çäge ýagýan ýaly bolandygyny aýdýar.

"Köp gatly jaýlaryň dördünji gatyndaky penjireden daşary seredeniňde, şäheriň üstüne çäge ýagýan ýaly bolup görünýärdi" diýip, maryly ýaşaýjylaryň biri anonim şertde 8-nji fewralda habarçymyza gürrüň berdi.

Howanyň düzümindäki tozan ýekşenbe gününe çenli saklanyp galdy. Köçeleri, seýilgähleri, ýollardaky plakatlary, şeýle-de, edara-kärhanalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, dükanlaryň we söwda merkezleriniň penjirelerini çaň basdy.

Habarçylarymyz we ýerli ýaşaýjylaryň ençemesi şeýle anomal howa hadysasynyň 2022-nji ýylyň başyndan bäri eýýäm dördünji gezek gaýtalanandygyny aýdýarlar.

"Öňki ýyllarda bular ýaly howa hadysalary bolmaýardy" diýip, ýerli ýaşaýjy belleýär.

Habarçymyz bilen gürrüňdeş bolan ýagdaýdan habarly ýerli hünärmenler anomal howa hadysalaryna gurakçylygyň we atmosferanyň üýtgemeginiň sebäp bolýandygyny çaklaýarlar.

"Soňky döwürde ýagyn ýagsa-da, çala sepeleýär. Öňki ýyllardaky ýaly ýagyn ýagmaýandygy sebäpli çölüň öri meýdanlarynda hem öňküler ýaly ot bitmeýär" diýip, efirde atlandyrylmasyzlygyny soran ýerli hünärmen aýtdy.

Soňky aýlarda ýurduň çäklerinde güýçli ýeliň turmagy bilen bagly tebigy hadysalar ençeme gezek ýüze çykdy. 17-nji ýanwarda ýurduň günorta-gündogar sebitlerinde, hususanda-da, Maryda, 21-nji dekabrda Mary, Balkan we Lebap welaýatlarynda, 1-2-nji dekabrda Maryda we Lebapda tozanly ýel turdy.

16-njy noýabrda Maryda turan güýçli şemal sebitiň elektrik energiýasy bilen üpjünçiliginde bökdençlik döretdi. Güýçli şemal netijesinde dürli etraplarda, şol sanda Garagum we Baýramaly etraplarynyň birnäçe obasynda tok öçdi.

Türkmen häkimiýetleri we media serişdeleri ýurtda turýan güýçli şemal, tupan ýa-da sil suwlarynyň joşmagy ýaly tebigy hadysalar barada ne öňünden, ne-de yz ýanyndan aç-açan beýanat bilen çykyş edýärler. Şeýle-de, tebigy hadysalaryň netijeleri, ilata ýetiren täsirleri barada hem hiç hili mesele gozgalmaýar.

Bu aralykda, howa maglumatlaryny çap edýän “Meteožurnal” neşiri 6-njy fewralda ýörite makala çap edip, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýanwar aýy boýunça çaklamalarynyň takyklygynyň noýabr-dekabr aýlaryndan-da has erbet bolandygyny habar berdi.

"Ýanwar aýynda Aşgabatda öňümizdäki gün üçin berlen howanyň temperaturasy baradaky çaklamalaryň takyklygy 71%-e deň boldy. Bu görkezijiler dekabrda 81%, noýabrda 84%-e barabardy" diýip, neşir ýanwar aýynda gün üçin berlen 31 sany temperatura çaklamasyndan 11 sanysynyň amala aşmandygyny we bu säwliklere tejribeli işgärleriň ýetmezçiliginiň sebäp bolýandygyny belledi.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG