Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen syýasatynyň 'kult mezhebi' ýa-da ata kesbi ogla halalmy?


Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Aşgabatda oturdylan ýadygärligi.

Dünýä Türkmenleriniň bu sany Türkmenistanda täze prezidentiň şahsyýet kultunyň dabaralanmagy hem-de bu ýagdaýyň ykdysady we durmuş kynçylyklaryndan ýaňa tapdan düşen ilata ýetirjek oňyn ýa-da oňaýsyz täsirleri barada gürrüň edýär.

Türkmenistanda irki prezident saýlawlarynyň geçirilip, öňki prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ogly Serdar Berdimuhamedowyň prezident yglan edilmegine tas 40 gün boldy.

Bir aý ozal ýokary döwlet wezipesine girişen Serdar Berdimuhamedow tas hiç hili reforma wadasyny bermezden hökümet başyna geçdi. Saýlaw komitetine görä, halkyň 72 göterimden gowragy ilata üýtgeşik wada bermän prezident wezipesine geçen Serdar Berdimuhamedowa ses berdi.

Täze prezidentiň kasam kabul ediş dabarasy we ondan soňra ýurduň syýasy-jemgyýetçilik sahnasynda bolup geçen wakalar ýurtda öňki-öňküligiň, has takygy prezidentiň şahsyýet kultyny dabaralandyrmak “syýasatynyň”; adamlary köpçülik çärelerine mejbury çekmek çäreleriniň; täze desgalaryň açylyş dabaralarynda ýurt raýatlaryny, şol sanda çagalary bezeg hökmünde ulanmak tejribeleriniň; prezidente öwgüli lakam bilen ýüzlenmek däpleriniň; onuň şanyna aýdym aýtmak, goşgy ýazmak däpleriniň; prezidentiň portretlerini satyn almak üçin býujet işgärlerinden, hatda mekdep okuwçylarynyň ene-atalaryndan mejbury pul ýygnamak işleriniň gyşarnyksyz, üýtgewsiz dowam edýändigini we dowam etjekdigini görkezdi. Ýöne şol bir wagtda ilatyň döwlet dükanlaryndan çörek satyn almak mümkinçilikleriniň çäkli galmagy; ilatyň subsidirlenen azyk önümlerine garaşly bolmagy; ýeňillikli iýmit önümleriniň gijikdirilmegi; muňa garamazdan döwlet telewideniýesinde abadançylyk propagandasynyň ýaňlandyrylmagy; häkimiýetleriň bar bolan kynçylyklary ümsüm inkär edip, döwlet mediasynyň halkyň bolelin durmuşda ýaşaýandygyny yzygiderli öňe sürmegi; Aşgabadyň kaşaň-kaşaň sergi zallarynda kaşaň-kaşaň sergi geçirip, döwletiň ykdysady kuwwatynyň we abraýynyň ýokarydygyny görkezmek synanyşyklary gyşarnyksyz dowam etdi. Bu wakalara aýakdaş, Türkmenistanyň ilaty täze gadaganlyklar bilen tanyşdy, ýa-da öňki gadaganlyklaryň täzelenen wersiýalary bilen tanyşdy. Azatlygyň habarçylary aýal-gyzlaryň bezenmek mümkinçiliklerine girizilýän çäklendirmeler barada habar berýärler.

Bir söz bilen aýdylanda, Türkmenistanda “30 günde hiç zat üýtgemedi”, 30 gün köp däl. Elbetde, adamlar ýurtda ýagdaýlaryň bir gije-gündizde özgermegine garaşýan däldir. Ýöne, iň bolmanda, geçen gysga döwür, köplere görä, haýsy pudaklarda özgerişe garaşmaga esas boljakdygy barada pikir döredip bilerdi. Köplere görä, şeýle pikir döremedi. Üstesine, geçen 30 günüň dowamynda ýurduň täze prezidentine täze lakam dakyldy, ýurduň çar künjeginde, hatda awtoulaglaryň içinde, onuň portretini asmak, oturtmak, ýerleşdirmek işleri ýaýbaňlandy, batlandy.

Dünýä Türkmenleriniň bu sany Türkmenistanda täze prezidentiň şahsyýet kultynyň dabaralanmagy hem-de bu ýagdaýyň ykdysady we durmuş kynçylyklaryndan ýaňa tapdan düşen ilata ýetirjek oňyn ýa-da oňaýsyz täsirleri barada gürrüň edýär. Gepleşigimize Pragadan türkmen ýazyjysy we synçy Hudaýberdi Hally gatnaşdy.

Türkmen syýasatynyň 'kult mezhebi' ýa-da ata kesbi ogla halalmy?
please wait

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG