Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Stambul: Türkmen migrantlary ýene-de alkogol bilen zäherlendi


Stambul (illýustrasiýa suraty)

Şu aýyň başyndan bäri Stambulda türkmen migrantlarynyň galp alkogol bilen zäherlenmegine degişli azyndan iki ýagdaý ýüze çykdy. Lukmançylyk kömegini sorap medisina edaralaryna ondan gowrak adam ýüz tutdy. Keselhanada bejergi almagyň gymmatlygy sebäpli, käbir migrantlar saglyk kynçylyklarynyň bardygyna garamazdan, hassahana ýerleşdirilmedi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Ahmet Rahmanow türkmen raýatlarynyň köpçülikleýin zäherlenen ýagdaýlary barada birnäçe ejir çeken we şaýat bolan adam bilen söhbetdeş boldy.

Zäherlenen türkmen raýatlarynyň biriniň garyndaşy habarçymyza ilkinji zäherlenmäniň 5-nji noýabrda toýda bolandygyny aýtdy.

“5-nji noýabrda geçirilen toýdan soň, takmynan 10 adam özüni erbet duýýandyklaryndan zeýrendi we lukmançylyk kömegini aldy. Toýda rus dilindäki ýazgyly "Rus standarty" atly bir litrlik çüýşelerden arak içdiler. Myhmanlar aragyň “ýasamadygyny” öz arasynda gürrüň etdiler we köpler ony içmezlik kararyna geldiler. Diňe arak içenler zäherlendi " - diýip, toýda zäherlenen türkmen migrantlaryndan biriniň garyndaşy gürrüň berdi.

Söhbetdeşimiz öz adynyň we ejir çekenleriň şahsyýetiniň köpçülige mälim edilmezligini isledi.

Onuň sözlerine görä, arak Stambulyň Fikirtepe şäherinde ýaşaýan bir türkmen raýatyndan satyn alnypdyr. Söhbetdeşimiziň aýtmagyna görä, bu adamyň uzak wagtdan bäri Stambulda ýaşaýan türkmen migrantlarynyň arasynda galp alkogol satýandygy barada maglumatlar bar.

Azatlyk Radiosynda toýda zäherlenen türkmen raýatlarynyň soňky ýagdaýy barada takyk maglumat ýok. Emma olaryň hemmesiniň lukmançylyk kömegini alandygy, ýöne hassahana ýerleşdirilmekden ýüz öwürendigi malim boldy. Söhbetdeşimiz migrantlaryň şahsy maglumatlarynyň aýan edilmeginden howatyrlanyň, olaryň kömek alan lukmançylyk edarasynyň adyny aýtmazlygy haýyş etdi.

Türkiýedäki türkmen migrantlary hassahana ýerleşdirilmegine seýrek razy bolýarlar, sebäbi bu ýurtda stasionar bejergi gaty gymmat bolup, köp migrantyň saglyk ätiýaçlandyryş şahadatnamalary ýok.

Azatlygyň habarçysy birnäçe migrantyň arakdan zäherlenmegi bilen bagly başga bir hadysanyň 14-nji noýabrda bolandygyny anyklady. Bu gezek migrantlar oturylyşykda zäherlenipdir. Bu ýagdaýdan habarly migrant şol oturylyşykda ýene-de öýde öndürilen aragy “Rus standarty” ýazgyly çüýşeden içendiklerini habarçymyz bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň sözlerine görä, bu arak hem toýda içilen aragy satan üpjünçiden satyn alnypdyr.

“Toýda dörän zäherlenmelerden soň, migrantlaryň arasynda öýde öndürilen aragyň howplydygy we ondan 10-dan gowrak adamyň zäherlenendigi barada gürrüň edildi. Emma şol oturylyşyga baran myhmanlar arak içdiler we zäherlendiler"- diýip, migrant gürrüň berdi.

Emma, onuň sözlerine görä, bu gezek zäherlenen türkmen raýatlary lukmançylyk kömegini almandyrlar.

Azatlygyň geçiren söhbetdeşliginde birnäçe migrant türkmen raýatlaryndan ybarat iki sany toparyň öz watandaşlarynyň arasynda galp arak satmak bilen meşgullanýandygyny aýtdy. Alkogol Türkiýede gymmat we migrantlar ony satyn alyp bilmeýändigi sebäpli, birnäçe esse arzan galp aragy satyn almagy makul bilýärler.

“Adaty dükanda bir litr çüýşe hakyky aragyň bahasy 450-den 600 lira (25-33 dollar), bu migrant üçin gaty gymmat. Şol türkmenlerden alnan ýasama aragyň bahasy 150 lira (takmynan 8 dollar). Şonuň üçin zäherlenmek töwekgelçiligine garamazdan, migrantlar galp arak satyn alýarlar "- diýip, Azatlygyň söhbetdeşi aýdýar.

Bu gezek galp arakda zäherlenme adam ölümine getirmedi. 2020-nji ýylyň mart aýynda Stambulda galp arak bilen köpçülikleýin zäherlenmeler bolup, tutuş ýurdy haýran galdyrdy. Şonda onlarça adam, esasanam türkmen raýatlary agyr ýagdaýda keselhana ýerleşdirildi. Soňra Türkmenistanyň azyndan 53 raýaty şol zäherlenmeden öldi.

Soňra türk metbugaty türkmen raýatlarynyň koronawirusdan goranmak üçin öýde öndürilen aragy içendiklerini habar berdi.

Türk metbugatynyň maglumatlaryna görä, polisiýa galp aragy satmakda güman edilýän 11 adamy tussag edipdir, olaryň birnäçesi Türkmenistanyň raýatlarydyr.

Türkmen häkimiýetleri merhumlaryň jesetlerini ýurduna äkitmekde kömek etmekden ýüz öwürdiler, şonuň üçin ölen türkmenleriň hemmesi Stambulyň gonamçylyklarynyň birinde jaýlandy.

Türkmenistanyň ýüz öwren merhumlary Stambulda jaýlandy
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:41 0:00

Rus dilinde hem okaň

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Forum

XS
SM
MD
LG