Sepleriň elýeterliligi

“Aýlyk haklarymyz ençeme aý bäri berilmeýär”


Ýoluň gyrasynda oturan adam.

Azatlyk Radiosyna Lebap welaýatynda işleýän we ençeme aý bäri aýlyk haklaryny alyp bilmeýändigini aýdýan türkmenabatly käbir okyjylarymyzdan hat gelip gowuşdy. Okyjymyz howpsuzlyk sebäpli özüniň we işleýän ýeriniň adynyň agzalmazlygyny sorady.

Hatda işgärleriň aýlyk haklarynyň berilmegini sorap, etrap prokuratura edarasyna ýüz tutandygy, emma jogap alyp bilmändigini aýdylýar. Okyjylarymyz öz seslerini ýokary prokuratura edaralaryna eşitdirmek maksady bilen Azatlyk Radiosyna ýüz tutandyklaryny aýdýarlar.

Azatlyk Radiosy türkmenabatly ildeşlerimiziň ugradan telefon belgisine jaň edip, olar bilen başdan geçirýän ýagdaýlary barada söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG