Sepleriň elýeterliligi

“Öz ýurduňda keseki ýaly duýýaň”


Aşgabadyň köçeleriniň birinde polisiýa tarapyndan saklanan awtoulag sürüjisi.

Türkmenistanda geçen ýylyň oktýabr aýyndan başlap, welaýat belgili ulaglaryň Aşgabat şäherine girmegi gadagan edilipdi. Başlangyçda bu çäräniň “Garaşsyzlyk baýramy” bilen baglanyşyklydygy aýdylsa-da, onuň häzirki wagtda hem güýçde saklanyp galýandygy habar berilýär.

Eýse, bu ýagdaý welaýatdan gelýän ýaşaýjylara nähili täsirini ýetirýär?

Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa bu sorag bilen gyzyklanyp, Mary welaýatyndan özüni Orazdurdy diýip tanyşdyran taksi sürüjisi bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG