Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“Ýimpaş” söwda we täjirçilik merkezleriniň binalary sökülýär


Aşgabatda öňki “Ýimpaş” söwda merkeziniň binasynda Milli sport we syýahatçylyk institutynyň düzümine girjek sportuň olimpiýa görnüşleri fakultetini döretmek boýunça işler başlandy.

Aşgabadyň Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň ugrunda ýerleşen “Ýimpaş” söwda merkeziniň we “Ýimpaş” täjirçilik merkeziniň binalary sökülip başlandy.

Binalary sökmeklik Türkmenistanyň “Ajaýyp gurluşyk” firmasyna ynanylan bu söwda merkezi 2016-njy ýylyň ahyrynda ýapylyp, onuň işi doly togtadylypdy.

Читайте также на русском

“Altyn Asyr Türkmenistan” saýtynyň maglumatlaryna görä, “Türk Holding” kompaniýasynyň guran “Ýimpaş” täjirçilik merkezi atlandyrylýan binasynyň Türkmenistanyň sport we syýahatçylyk milli institutynyň edara jaýyna berlendigi, “Ýimpaş” söwda merkeziniň binasynyň ýerinde bolsa sport we syýahatçylyk institutynyň talyplary üçin 5 gatly umumy ýaşaýyş jaýynyň, dynç alyş zolagynyň, awtoduralganyň, konferensiýa zalynyň, muzeýiň, türgenleşik üçin binanyň guruljakdygy barada habar berlipdi.

Käbir soňky maglumatlara görä bolsa “Türk Holding” kompaniýasynyň Türkmenistan bilen bu söwda we täjirçilik merkezlerini 30 ýyl möhlet bilen ulanmaga hukuklydygyna salgylanyp, binanyň gurluşyk materiallarynyň sökülip, ony “Türk Holding” kompaniýasyna gaýtaryp berilmeginiň talap edilýändigi barada halk içinde gürrüňler ýaýrapdy.

Şu ýylyň aprel aýynyň ortalaryna bolsa, “Ajaýyp gurluşyk” atlandyrylýan Türkmenistanyň gurluşyk firmasy tarapyndan bu söwda we täjirçilik merkezleriniň daşyna haýat aýlandy.

Aşgabatly ýaşaýjylaryň Azatlyk Radiosyna aýtmaklaryna görä, häzirki wagtda bu binalaryň içi dolulygyna sökülip başlanypdyr.

Bu ýumrulyşyklarda işleýän gurluşykçylaryň aýtmaklaryna görä, sökülip alynýan gurluşyk materiallary Aşgabat şäherinde bar bolan etraplaryň, ýaşaýyş jaý ulanyş trestleriniň ammarlaryna daşalmaly edilipdir. Emma sökülip alynýan materiallaryň aglabasy bikanun ýollar bilen Aşgabadyň golaý-goltum obalaryna daşalyp, ol gurluşyk materiallaryny satyn almaga isleg bildiren alyjylara satylýar.

Hiç bir ýerinden mizemedik enjamlaryň goparylyp, döwülip-ýenjilip zaýalanyşyny göreniňde, "Adamzat nädip aklyndan azaşmaýarka" diýen pikir kelläňe rahatlyk bermeýär. Döwlete näçe çykdaýjy bolýar. Soňky ýyllaryň dowamynda şeýle ýumrulşyklar sebäpli ýurt çökdi. Ykdysady çökgünligiň aňyrsy görünmeýän halatynda hem, ýenede bu ýumrulşyklar dowam edýär.

Bu binalaryň sökülip aýrylmagynyň göz öňünde tutulmagy bilen, soňky on ýyllykda agzalýan binalar bilen ýanaşyk gurlan Türkmenistanyň döwlet ätiýaçlandyryş edarasynyň we Senagatbankyň şahamçasynyň täze binalary hem şu ýylyň ýanwar, fewral aýlarynda söküldi.

Gurulmagy göz öňünde tutulýan täze awtoduralga barada gürrüň edilse-de, “Ýimpaş” söwda merkeziniň günbatar böleginde ozal gurlan awtoduralga hem ýakynda sökülip aýryldy diýip, ýaşaýjylar aýdýarlar.

Häzirki wagtda edilýän weýrançylyklary göreniňde bolsa, bu zatlaryň aňyrsynda rehimsizlik bilen halk emlägine kast edilýändigini açyk aýtsaň bolýar diýip, mundan ozal hem Gagarin köçesiniň ugrunda gurlan köpriniň sökülip onuň täzeden gurulmagy bilen, ozalky halkara aeroportynyň ýumrulyp, onuň ýerinde täze aeraportyň gurulmagy bilen, Aşgabat şäherinde başgada şuňa meňzeş onlarça binalaryň wagşylyk bilen ýok edilmeginiň esasynda, halk emlägine näçe mukdarda zelel ýetendigini häkimiýetlerden başga bilýän adamynyň ýokdugyny, ýaşaýjylar nygtaýarlar.

Şeýle gümürtik ýagdaýlarda bolsa “Ýimpaş” söwda we “Ýimpaş” täjirçilik merkezleriniň ýumrulmagy dowam edýär.

XS
SM
MD
LG