Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Russiýanyň baş diplomaty Aşgabada sapar eder


Russiýanyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow Aşgabatda türkmen resmileri bilen gepleşik geçirýär. 28-nji ýanwar, 2016 ý.

Russiýanyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow 5-6-njy fewral aralygynda Aşgabada sapar edip, prezident Gurbanguly Berdimuhamedow we daşary işler ministri Reşid Meredow bilen gepleşikleri geçirer.

Bu barada Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň resmi wekili Mariýa Zaharowa maglumat berdi.

Onuň sözlerine görä, gepleşikleriň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň gün tertibindäki esasy soraglar, halkara meseleleriň ençemesi, şeýle-de Kaspi regionyndaky döwletleriň bähbitlerini gozgaýan sebitleýin problemalar maslahat ediler.

Gepleşikleriň dowamynda, türkmen gazynyň Russiýa täzeden iberilmegi barada gürrüňiň edilip-edilmejekdigi barada hiç zat aýdylmady.

Ýogsam, geçen ýylyň oktýabr aýynda 2019-njy ýylyň ýanwaryndan başlap türkmen gazynyň Russiýa eksport edilmeginiň täzeden dikeldilýändigi barada maglumatlar peýda bolupdy.

Ýatlatsak, Russiýa 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap türkmen gazyny satyn almagy bes edipdi.

Zaharowa Lawrow bilen geçiriljek gepleşiklerde “esasy ünsüň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň (GDA) çägindäki hyzmatdaşlyga gönükdiriljekdigini” hem belledi.

Bellesek, Türkmenistan 2019-njy ýylda GDA guramasyna başlyklyk edýär. GDA agza ýurtlaryň Hökümet baştutanlarynyň geňeşi maýyň aýagynda Aşgabatda geçiriler. Arkalaşyga agza ýurtlaryň Döwlet baştutanlarynyň geňeşi hem 11-nji oktýabrda türkmen paýtagtynda geçiriler.

Türkmenistan GDA guramasynyň assosirlenen agzasy bolup durýar. Resmi Aşgabat özüniň hemişelik bitaraplyk statusyna esaslanyp, 2005-nji ýylda GDA guramasynda assosirlenen agza hökmünde galmagy saýlap alypdy.

XS
SM
MD
LG