Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen aktiwistleri wirtual protest aksiýasyny geçirdiler


Türkmen aktiwistleriniň geçiren wirtual görnüşli protest aksiýasynyň skrinşoty. 6-njy oktýabr, 2020.

6-njy oktýabrda türkmen aktiwistleri wirtual görnüşde protest aksiýasyny geçirdiler.

Türkmenistanyň daşynda döredilen oppozision partiýalaryň we hereketleriň liderleriniň, adam hukuklaryny goraýjylaryň, žurnalistleriň we aktiwistleriň gatnaşmagynda geçirilen bu aksiýanyň Türkmenistandaky problemalara halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmek maksady bilen geçirilendigi habar berilýär.

Zoom ulgamy arkaly öýlän geçirlen aksiýa DWT "Türkmenistanyň demokratik saýlawy" atly oppozision hereketi tarapyndan guramalaşdyryldy.

Bu aksiýa arkaly aktiwistler Türkmenistanda adam hukuklarynyň sistematiki görnüşde bozulýandygyna halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmek isleýärler, şeýle-de prezident Gurbanguly Berdimuhamedowdan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlary üçin uçar reýslerini guramalaşdyrmagy we syýasy tussaglary boşatmagy talap edýärler, diýlip "Türkmenistanyň Hronikasy" neşiri habar berdi.

Türkmenistanda soňky 30 ýylyň içinde syýasy matlaply tussag edilenleriň azyndan ýüzlerçesi ýitirim boldy. "Olary diri görkeziň" atly halkara kampaniýasy türkmen türmelerinde dereksiz ýiten 120-den gowrak adamyň ykbalyna degişli jikme-jik maglumatlary dokumentleşdirdi. Adam hukuklaryny guraýjylar hakykatda dereksiz ýitenleriň has köpdügini aýdýalar.

Türkmenistanyň tutuş dünýäni gurşap alan koronawirusyň öz territoriýasynda ýokdugyny öňe sürmegi türkmen jemgyýetinde uly alada döredýän meseleleriň ýene biridir. COVID-19-yň global pandemiýasy zerarly uçar gatnawynyň ýatyrylmagyndan soň Türkmenistanyň ençeme raýaty ýurduna dolanyp bilmän agyr ýagdaýda daşary ýurtlarda galdy.

Türkmen hökümeti pandemiýa sebäpli daşary ýutlarda galan öz raýatlaryny ýarym ýyldan soň getirip başlady. Awgust aýynyň aýagyndan bäri guramalaşdyrylan ona golaý uçar bilen Orsýetden, Hindistandan, Belarusdan, Türkiýeden we beýleki ýurtlardan ýüzlerçe adam Türkmenistana getirilipdi. Has köp türkmenistanlylaryň Türkmenistanda gaýdyp bilmän daşary ýurtlarda galýandygyny aktiwistler aýdýarlar.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG