Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ÝB-niň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili türkmen resmileri bilen duşuşdy


ÝB-niň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili Bişkekde bir dabara gatnaşýar. Arhiw suraty.

16-njy iýunda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik palatasynyň başlygy Serdar Berdimuhamedow bilen Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili Piter Burian Aşgabatda duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär.

Taraplar howpsuzlyk, energiýa, ulag, daşky gurşawy goramak we beýleki ulgamlarda hyzmatdaşlygy berkitmek bilen bagly pikir alyşdylar diýip, resmi habarda aýdylýar.

Şeýle-de habara görä, türkmen tarapy ykdysadyýetiň digitallaşdyrylmagy ugrunda ýewropa tejribesine gyzyklanma bildiripdir.

Türkmenistan we ÝB söwda, ykdysady, medeni we ynsanperwer ugurlarda hyzmatdaşlygy giňeltmegi maslahat edipdir.

Şeýle-de, ministrligiň habaryna görä, ÝB-niň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili 16-njy iýunda Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow bilen hem duşuşyk geçirdi.

Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşigi 1998-nji ýylda Partnýorçylyk we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Ýöne şondan bäri, Ýewroparlament hem-de Bileleşige agza ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýaramaz ýagdaýyna salgylanyp, bu dokumenti ratifikasiýa etmäni gelýär.

2008-nji ýylda ÝB bilen Türkmenistanyň arasynda energiýa pudagynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça Düşünişmek memorandumyna gol çekildi.

2019-njy ýylyň iýulynda Ýewropa Bileleşigi Aşgabatda wekilhana açdy.

Ýewropa Bileleşigi Hazaryň üstünden çekilmegi göz öňünde tutulýan gaz geçiriji arkaly türkmen gazynyň Ýewropa iberilmegine gyzyklanma bildirýär.

Türkmen hökümeti hem energiýa eksport ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak isleýändigini aýdýandygyna garamazdan, şu wagta çenli, Hazarüsti gaz geçiriji boýunça möhüm öňe gidişlik gazanylmady.

Mundan ozal, Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili Piter Burian Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda türkmen resmileri bilen geçirýän duşuşyklarynda Türkmenistandaky adam hukuklarynyň meselelerini gozgaýandygyny aýtdy. Soňky duşuşyklarda ýurtdaky adam hukuklarynyň meseleleriniň ara alnyp maslahatlaşylandygy ýa-da däldigi barada habar berilmeýär. Ynsan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar türkmen hökümetini adam hukuklaryny depelemekde tankyt edýär.

Burian Merkezi Aziýada ýokary derejeli döwlet resmileri bilen geçirýän duşuşyklary barada, adatça, özüniň Twitter sahypasynda habar berýär. Ýöne diplomat Türkmenistanda geçirýän ýokary derejeli duşuşyklary barada heniz sosial media sahypasynda habar bermedi. Türkmen hökümeti sosial ulgamlary, şol sanda Twitteri petikli saklaýar.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG