Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ÝOJ-laryň talyplaryndan sport egin-eşikleri üçin $1000 ýygnalýar


Illýustrasiýa suraty

Türkmenistanda täze okuw ýylynyň başlanmagyna sanlyja gün galanda, Aşgabadyň ýokary okuw jaýlarynyň (ÝOJ) talyplaryndan sport egin-eşikleri üçin müňlerçe manat möçberinde mejbury pul ýygnalýar. Bu barada birnäçe ÝOJ-yň talyplary we mugallymlary anonimlik şertinde Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gürrüň berdi.

Habarçymyzyň maglumatyna görä, geçen hepdeden bäri ÝOJ-laryň talyplarynyň her birinden 3400 manat pul tabşyrmak talap edilýär. Bu dollaryň resmi kursunda tas $1000, gara bazaryň nyrhynda $100 dollara barabardyr.

Bu serişde Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty, Halkara nebit we gaz uniwersiteti hem-de Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty ýaly ÝOJ-laryň talyplaryndan ýygnalýar.

"ÝOJ-laryň rektorlyk derejesindäki ýolbaşçylary bu pul serişdesine talyplar üçin sport egin-eşikleriniň, şol sanda aýakgaplaryň, rubaşkalaryň we talyp oglanlar köpçülikleýin çärelerine gatnaşanda geýer ýaly milli telpegiň satyn alynjakdygyny aýtdylar" diýip, efirde atlandyrylmasyzlygyny soran aşgabatly bir talyp 23-nji awgustda habarçymyza gürrüň berdi.

Onuň sözlerine görä, talyplardan bu pul serişdesini 10-njy sentýabra çenli tabşyrmak talap edilýär.

Bellesek, Türkmenistanyň ÝOJ-larynda, orta hünär okuw mekdeplerinde we orta mekdeplerinde okuwlar 1-nji sentýabrda başlanýar. Her okuw ýylynyň öňüsyrasynda, ýurduň bilim edaralarynyň talyplaryndan we okuwçylaryndan bir meňzeş reňkde okuw egin-eşiklerini, toý lybaslaryny we sport geýim-gejimlerini satyn almak hem-de geýmek talap edilýär.

"Talaba razy bolmadyk ýa-da maddy mümkinçiligi bolmadyk talyplar okuw jaýyny terk etmäge mejbur edilýär" diýip, aşgabatly talyp belledi.

Şol bir wagtda, habarçymyz nagt görnüşinde talap edilýän bu pul serişdesiniň tabşyrylandygy barada talyplara hiç hili kwitansiýa berilmeýändigini hem aýdýar.

Şeýle-de, bu egin-eşikleriň talyplaryň özleri tarapyndan bazarlardan ýa-da söwda merkezlerinden satyn almagyna hem rugsat berilmeýär. Bu dilden berlen görkezme esasynda düýbünden gadagan edilýär.

ÝOJ-laryň bilim resmileri munuň sebäplerini ähli talyplaryň egin-eşikleriniň, aýakgaplarynyň, şol sanda olaryň matalarynyň we reňkleriniň hem-de beýleki esbaplarynyň bir meňzeş bolmagy üçin edilýän talap diýip düşündirýärler.

Ýöne Azatlyk bilen söhbetdeş bolan talyplaryň we bilim işgärleriniň ençemesi bu talabyň ÝOJ-laryň ýokary derejeli ýolbaşçylarynyň "bikanun pul gazanmak tagallalaryndan başga zat däldigini" aýdýar.

"Jemlenen puly fakultet ýolbaşçysyna tabşyrmaly. Olar egin-eşikleri we beýleki esbaplary telekeçilerden lomaý satyn alýarlar we soňra-da ony talyplara bölek satyn alyş nyrhyndan, ýagny bazar nyrhyndan, käte ondan hem ýokary bahadan satýarlar. Bazardakylardan tapawutlylykda, sport formanyň arkasyna ÝOJ-yň adyny gysgaldylan görnüşde ýazýarlar" diýip, efirde atlandyrylmasyzlygyny soran aşgabatly bilim işgäri habarçymyza gürrüň berdi.

Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan talyplar özleriniň sport egin-eşiklerini her ýyl täzelemäge mejbur edilýändiklerini hem aýdyp, geçen ýyl bular üçin 2800 manat bermeli bolandyklaryny bellediler.

Azatlyk bu aýdylanlar barada ýurduň Bilim ministrliginden, şeýle-de ýokarda ady agzalan ÝOJ-lardan goşmaça maglumat alyp bilmedi.

Türkmenistanyň ÝOJ-larynda talyplardan okuw formasy, şol sanda egin-eşikler we toý lybaslary, köpçülikleýin çäreler, welosiped, bag ekmek we beýleki maksatlar üçin ýylyň dowamynda ençeme gezek pul ýygnalýar.

Şu ýylyň maýynda paýtagtdaky habarçymyz bilen söhbetdeş bolan bilim işgäri "prezidentiň merhum kakasynyň anna agşamsyny geçirmek üçin ÝOJ-yň mugallymlaryndan we talyplaryndan mejbury 50 manat pul toplanýandygyny" gürrüň berdi.

Türkmen häkimiýetleri we media serişdeleri talyplardan ýa-da býujet işgärlerinden mejbury pul ýygnamak çäreleri barada hiç hili mesele gozgaman gelýärler.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG