Sepleriň elýeterliligi

“Agaçlary bedreläp suwarýarlar”


Türkmenistanda ekilen agaç nahallaryny suwarýan türkmenistanlylar.

Şu ýylyň 19-njy martynda Türkmenistanda ählihalk ýowary geçirilip, birnäçe million agaç nahaly oturdyldy. Emma ýurtdan gelip gowuşýan maglumatlarda oturdylan agaçlaryň aglabasyna ýeterlik derejede ideg edilmeýändigi, şol sebäpli olaryň ençemesiniň gurap galýandygy habar berilýär.

Şu günler guran şeýle agaçlara Aşgabadyň Çoganly sebitinde duş gelse bolýar. Bu sebitdäki agaçlar şu ýylyň mart aýynda ekilipdi.

Azatlyk Radiosy bu agaçlaryň guramagynyň sebäpleri bilen gyzyklanyp, aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG