Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabadyň ýaşaýjylaryna daşarda kir sermezligi tabşyryp, prezidentiň gezelenç etmegine garaşýarlar


Türkmenistan

Aşgabadyň Parahat-2 mikroraýonunyň birnäçe ýaşaýyş jaýynyň ýaşaýjylary prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň garaşylýan sapary bilen baglylykda, 29-njy aprele çenli daşarda kir sermekden saklanmak barada duýduryş aldylar.

Читайте также на русском

Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň aýtmagyna görä, ýaşaýjylara bu duýduryşy kommunal gulluklaryň işgärleri 26-njy aprelde öýme-öý aýlanyp, dil üsti bilen ýetiripdir.

“Daşarda kir sermezligi tabşyrdylar we tabşyryk ýerine ýetirilmese, elektrik togumy kesmek bilen haýbat atdylar. Geçmişde meniň elektrik togumy, simleri goparyp, hakyky manyda kesipdiler” diýip, Azatlygyň aşgabatly söhbetdeşi aýtdy. Onuň sözlerine görä, häzirki wagtda onuň ýaşaýan jaýynyň golaýyndaky ýoluň ugrunda polisiýa işgärleri köplük bolup, gözegçiligi ýerine ýetirýär.

Ýeri gelende bellesek, Türkmenistanyň döwlet baştutanynyň paýtagta etmegine garaşylýan gezelenji barada ýerli media serişdelerinde habar berilmeýär.

Döwlet baştutanynyň Aşgabatda hereketlenmeginiň öňüsyrasynda ýaşaýjylardan daşarda kir sermezlik, aýnalary ýapyk saklamak, köçä çykmazlyk we awtoulaglary köçede goýmazlyk ýaly talaplaryň edilmegi özboluşly däbe öwrüldi.

Azatlyk Radiosynyň habarçylary prezidentiň şähere çykmagynyň öňüsyrasynda, köçelerde gözegçiligiň güýçlenmegi we raýatlaryň awtoulaglaryň zor bilen äkidilmegi ýaly ýagdaýlaryň ençemesi barada habar beripdi.

“Ol dik uçarly çyksa, adatça awtoulaglary ýok edýärler, eger awtoulagly çykjak bolsa, daşarda serlen kirleri aýyrmagy talap edýärler. Şu sapar awtoulaglar entek duran ýerinde dur, diňe kirleri aýyrmagy talap etdiler” diýip, Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy aýtdy.

Aşgabadyň ýaşaýjylarynyň daşarda ýuwlan eşiklerini sermegine gadagançylyk geçen ýylyň awgust aýynda, ‘Aşgabat – 2017’ atly uly sport çäresiniň öňýanynda girizilipdi. Şondan bäri bu çäre saklanyp gelýär, esasan hem ony köp gatly ýaşaýyş jaýlaryň aşaky gatlarynyň ýaşaýjylary duýýarlar.

“Bizden esasan prezidentiň saparlary bilen baglylykda daşarda kir sermezligi talap edýän bolsalar, aşaky gatlarda ýaşaýanlara mydama gadagan edýärler. Olaryň köpüsi ýuwlan kirlerini daşarda diňe gijelerine guradýarlar we daň bilen ony ýygnaýarlar” diýip, Azatlyk Radiosynyň habarçysy aýtdy.

Häkimiýetler yssy we gurak howaly ýurduň ýaşaýjylarynyň ýuwlan eşiklerini daşarda sermegine garşy çykmagynyň sebäbini düşündirmeýärler. Emma bu olaryň resmi taýdan sebäbi düşündirmezden köpçülikleýin görýän ýene-täk çäresi däl.

Türkmenistanda ýaşaýjylaryň öz hasabyna gurduran sowadyjy sistemalarynyň we sputnik antennalaryň häkimiýetler tarapyndan ýok edilmegi-de dowam etdirilýär.

Aprel aýynyň başynda Türkmenbaşy şäherinde sputnik antennalary köpçülikleýin ýok etmek boýunça kampaniýanyň başlanandygyny 26-njy aprelde “Türkmenistanyň Hronikasy” neşri habar berdi. Maglumata görä, Magtymguly, Dostluk, Azady, Atamyrat Nyýazow köçelerindäki jaýlaryň antennalary kesilip aýrylýar.

Türkmenistanyň ilatyna daşary ýurtlaryň telekanallaryna tomaşa etmäge we yssy howaly ýurtda öýüň içini sowatmaga mümkinçilik berýän gurallaryň ýok edilmegi soňky ýyllarda ýurtda köpçülikleýin we yzygiderli häsiýete eýe boldy. Muňa garamazdan, raýatlar antennalaryny we sowadyjylaryny gaýtadan oturdýarlar.

Häkimiýetleriň ýaşaýjylaryň hojalyk zerurlyklaryna garşy göreşiniň sebäbini resmi derejede düşündirmekden saklanýan wagtynda, olaryň tabşyrygyny ýerine ýetirýän hojalyk hyzmatlary guramalarynyň işgärleri agzalan gurallaryň “şäheriň keşbini bozýandygyny” aýdýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG