Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Täze barlagyň netijelerine görä, Aşgabat dünýäde iň gymmat şäher


Aşgabatda iňrik garalýar. Illýustrasiýa suraty
Aşgabatda iňrik garalýar. Illýustrasiýa suraty

ECA International toparynyň geçiren soňky barlaglaryna görä, Aşgabat dünýäde iň gymmat şäher hökmünde hasaba alyndy.

Dünýäniň dürli şäherlerinde daşary ýurtlular üçin ýaşaýyş-durmuş üpjünçiligine degişli çykdajylary öwrenip deňeşdirýän ECA International toparynyň 13-nji iýunda çap eden soňky hasabatyna görä, Aşgabat dünýäde iň gymmat şäher hökmünde hasaba alyndy.

“Aşgabadyň alan derejesi käbir adamlary geňirgendirmegi mümkin, ýöne Türkmenistanyň soňky ýyllarda duçar bolýan ykdysady we walýuta kynçylyklaryndan habarly adamlar munuň şeýle boljakdygyny bilendir. Inflýasiýanyň derejesiniň yzygiderli galmagy, walýutanyň belli-meşhur bikanun gara bazary bilen goşalanyp, importa durýan harytlaryň bahalaryny gymmatlatdy. Şeýlelikde, walýutanyň resmi bahasyna görä, paýtagt Aşgabada sapar edýänler üçin nyrhlar juda gymmatlady. Bu ýagdaý Aşgabady sanawyň iň depesine ymykly oturtdy” diýip, ECA Internationalyň wekili Stiwen Kilfedder (Steven Kilfedder) aýtdy.

2018-nji ýylda Türkmenistan dünýädäki şäherleriň gymmatçylygy we arzançylygy boýunça döredilen sanawda 111-nji orunda ýerleşdirilipdir.

Barlagda degişli şäherlerdäki iýmit önümleriniň we hojalyk harytlaryň bahalary, şeýle-de gündelik durmuşa degişli beýleki zerur çykdajylar öwrenilipdir.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin indirip bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.
XS
SM
MD
LG