Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Berdimuhamedowyň welosiped üstünden ok atmak başarnygy iňlis dilli neşirleriň hem ünsüni çekdi


'Türkmenator': Berdimuhamedow ýene harby ukyplaryny görkezdi
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:02 0:00

'Türkmenator': Berdimuhamedow ýene harby ukyplaryny görkezdi

Habar serişdeleri Türkmenistanyň prezidentiniň welosiped sürüp barşyna sapançadan nyşana ok atyp, “ýaş esgerleri ruhlandyryşy” hakynda habar berýärler.

TDH-nyň maglumatyna görä, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 13-nji iýunda birden ýurduň ýaragly güýçleriniň söweşjeň ukybyny barlamak kararyna geldi we gije ýarymdan agandan soň degişli düzümleri söweşjeň taýýarlyk ýagdaýyna getirmek barada buýruk berdi.

Türkmen telewideniýesi bu habaryň çäginde Berdimuhamedowyň dürli ýaraglardan nyşana ok atyp, nyşanalardan, şol sanda welosiped sürüp barşyna hem, hatasyz urşuny görkezdi.

Adatça bolşy ýaly, türkmen telewideniýesiniň prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ol ýa-da beýleki ugurdan gazanan üstünliklerini görkezmek üçin taýýarlan wideosy bu gezegem daşary ýurt habar serişdelerinde kinaýaly habarlaryň taýýarlanmagyna sebäp boldy.

Mysal üçin, Angliýanyň “The Sunday Times” neşiri bu waka bagyşlan makalasynda “Türkmenistanyň prezidentiniň hatda iki çarhyň üstünden hem hatasyz atyp” bilýändigini nygtaýar.

Habarda Berdimuhamedowyň mundan öň DJ, çapyksuwar, ýaryş maşynyny sürüji, serkerde, tigir sürüji, gitaraçy we atlar hakynda joşýan liriki şahyr hökmünde öz talantlaryny görkezendigi hem bellenip geçilýär.

"The Sun" neşiri bu täzelik baradaky habaryny “Dälibaş prezident “ýurduň ýaş esgerlerini ruhlandyrmak” üçin özüniň welosiped üstünden ok atyşyny görkezýän Putin äheňli wideosyny çap etdi” diýip atlandyrýar.

Şeýle-de neşir türkmen lideriniň geň-enaýy hereketleriniň köplenç döwlet eýeçiligindäki telewideniýede uly çynlakaýlyk we dabara bilen görkezilýändigini belleýär.

Öňki SSSR-iň çägine girýän ýurtlaryň rus we iňlis dilli neşirleri hem soňky döwürde türkmen prezidenti hakynda daşary ýurt habar serişdelerinde çykýan täsin maglumatlary duşdan geçirmeýärler.

Mysal üçin, AKIpress bu täzelik baradaky habaryny “Prezident Berdimuhamedow tigir sürüp barýarka ok atmak ussatlygyny görkezýär” diýip atlandyrsa, "Russia Today" neşiri “Türkmenistanyň prezidenti tigir üstünden atyş taktikalary bilen sürüş praktikasyny geçýär, sebäbi... neme üçin bolmasyn?” diýip atlandyrypdyr.

Habar serişdeleri türkmen lideriniň ok atan nyşanalaryndan hatasyz urandygyny we oňa tomaşa edýän harbylaryň bu üstünlige çynlary bilen begenip, dyngysyz el çarpandyklaryny hem belleýärler.

Türkmenistanyň prezidentiniň welosiped üstünden ok atmak ussatlygyny görkezýän wideonyň iňlis dilli neşirlerde hem çap edilen wagty Aziýa liderleriniň 27 agzaly regional toparynyň Duşenbede sammite toplanan wagtyna gabat geldi, Berdimuhamedow bu möhüm maslahata gatnaşmady.

Berdimuhamedow 2018-nji ýylda özi gatnaşman, merkezi aziýa liderleriniň Astanada geçen sammitine ogly Serdar Berdimuhamedowy iberdi.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin indirip bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.
XS
SM
MD
LG