Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Hytaýyň dolandyrylmaýan raketasynyň Türkmenistana gaçmak ähtimallygy çaklanýar


Maglumatda raketa bölekleriniň ähtimal gaçyp biläýjek ýerleriniň koordinatlary 38.1 dereje giňişlikde, 62.5  dereje uzynlykda diýlip görkezilýär. 

ABŞ-nyň Howa güýçleriniň ýöriteleşdirilen space-track.org web sahypasynda çap edilen çaklama laýyklykda, Hytaýyň “Çaňžen-5B” (Chang Zheng 5) raketa göterijisiniň ulanylyş möhleti gutaran bölekleri 9-njy maý güni irden Türkmenistanyň çägine gaçyp biler diýip, "Fergana" neşiri ýazýar.

Bu maglumatda raketa bölekleriniň ähtimal gaçyp biläýjek ýerleriniň koordinatlary 38.1 dereje giňişlikde, 62.5 dereje uzynlykda diýlip görkezilýär.

Şeýle-de, raketa bölekleriniň takmynan ýere gaçyp biljek wagty - 8-nji maý sagat, utgaşdyrylan dünýä wagtynda 23: 13-de diýlip görkezilýär. Bu Aşgabatda 9-njy maý, ir 4.13 bolar diýip, habarda bellenipdir. Şol bir wagtda, habarda çaklamanyň üýtgemek ähtimallygy hem duýdurylýar.

“Çaňžeň-5B” (CZ-5B) 29-njy aprelde Wençan kosmodromyndan uçuryldy we Hytaýyň geljekki modul kosmos stansiýasynyň esasy bolan Tianhen (Akmaýanyň ýoly) modulyny orbita çykardy.

Russiýada hem raketanyň gaçyp biljek traýektoriýasy gözegçilik astynda saklanýar. “Roskosmosyň” başlygy Dmitriý Rogozin 6-njy maýda Telegramda raketa böleginiň gaçyp biljek ýerleri bellenen kartany çap etdi.

Pekin Çaňžeň-5B raketasynyň köp böleginiň atmosfera girenden soň ýanjakdygyny ynandyrmaga çalyşdy.

“Bilşimiz ýaly, bu (uçuryjy ulag) ýörite görnüşde döredildi - atmosfera girende onuň onuň köp ýok bolar we ýanar. Olaryň howp salmak ýa-da Ýer ýüzüne zyýan ýetirmek, uçuşlara päsgel bermek ähtimallygy gaty az" diýip, Hytaýyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Wan Wenbin anna güni geçirilen metbugat ýygnagynda aýtdy.

Şu aralykda TDH türkmen we hytaý liderleriniň telefonda gürleşemndigini habar berdi. Emma resmi habarda Hytaýyň raketa göterijisi barada hiç zat aýdylmaýar.

Bu maglumatlar peýda bolansoň, hytaý ýolbaşçylarynyň hut şu mesele boýunça söhbetdeşlik geçirilmegini sorandygy, özem birinji ýolbaşçylaryň we DIM ýolbaşçylarynyň birnäçe gezek gürleşendigi barada gürrüň edýärler diýip, ýerli habarçy öz çeşmelerine salgylanyp habar berdi.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG